Oddelenie školstva

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Oddelenie školstva
 • referát školstva
 • školský úrad
 • školy a školské zariadenia bez právnej subjektivityMestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

Kontakty

RNDr. Valéria Novikmecová, vedúca oddelenia školstva, tel: 057/4422551–3 e-mail: valeria.novikmecova@vranov.sk

Činnosť referátu školstva

 • vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • rieši havarijné situácie a zabezpečuje starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou, v prípade potreby spolupracuje pri ich prešetrovaní so štátnou školskou inšpekciou
 • prerokovanie koncepcie rozvoja jednotlivých škôl z hľadiska zamerania výchovno-vzdelávacieho procesu, efektívnosti a účelnosti využitia priestorových a materiálnych možností
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení podľa pokynov MŠVVaŠ SR a KŠÚ
 • predkladá návrhy MŠVVaŠ SR o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení, alebo o ich vyradení zo siete škôl a školských zariadení
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú trvalé bydlisko v meste a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
 • vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vykonáva kontrolnú činnosť, vrátane návrhov opatrení
 • zabezpečuje výberové konania na menovanie riaditeľov škôl a školských zariadení
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia školský obvod základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, t. j. o prijatí žiaka do školy, o odklade povinnej školskej dochádzky, o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky
 • zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom a verejnosti
 • spolupracuje pri činnostiach spadajúcich do náplne činnosti ostatných oddelení MsÚ
 • spracúvava materiály podľa požiadaviek orgánov samosprávy
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou ( materské školy, základné školy, školské jedálne, a školské kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola)
 • zabezpečuje práce súvisiace s ustanovením a zriadením MsŠR a rád škôl
 • organizovanie podujatí na úseku školstva (porady, semináre, stretnutia, vyhodnotenia)
 • plnenie úloh a činnosti vyplývajúcich s vnútorných dokumentov úradu
 • spracovanie materiálov a podkladov pre orgány mesta a iné inštitúcie
 • spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
 • zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov na školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • zabezpečuje pre výchovno-vzdelávací proces materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese
 • zabezpečuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku, ktoré rozdeľuje a kontroluje ich využívanie
 • na základe VZN určuje výšku spotreby potravín na jeden navarený obed v ŠJ pri materských školách a ŠJ pri základných školách
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia a na žiaka základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, alebo centra voľného času
 • prerokúva s radami škôl, riaditeľmi škôl alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou návrhy rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom
 • zabezpečuje sledovanie rozpočtu pre jednotlivé školy a školské zariadenia a sledovanie plnenia rozpočtu
 • spracovanie rozborov čerpania osobných nákladov, prevádzkových nákladov a ostatných výdavkov
 • sledovanie plnenia úloh súvisiacich s inventarizáciou
 • sústreďovanie požiadaviek na akcie investičného charakteru a predkladania návrhov
 • zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov
 • vedie register škôl a školských zariadení

Náplň práce školského úradu:

Odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy, v ktorých obec:

 1. rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 2. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii ŠŠI
 3. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 4. poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti
 5. zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo

« späť

aktualizácia: 11.11.2021 | počet zobrazení: 106 965

Súvisiace články:
Články 1 - 3 / 3

Sprievodca školským rokom

aktualizácia: 10.07.2023 | počet zobrazení: 9 563

Mestská školská rada

aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 9 924

Legislatíva v školstve

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť siete škôl a školských zariadení…

aktualizácia: 27.03.2023 | počet zobrazení: 44 561

Články 1 - 3 / 3

Počet návštev od 21.02.2008: 4624794
Počet návštev dnes: 921