Aktuálny stav

Stručná genéza Priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou

Pre projekt Priemyselný park Vranov nad Topľou – Ferovo bola dňa 01.08.2006 re­gistrovaná žiadosť na agentúru SARIO o poskytnutie NFP. Následne bol dňa 13.12.2006 hod­notiacou komisiou projekt schválený a 10.01.2008 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP medzi mestom a SARIO. Realizáciu výstavby vykonávala na základe verejného obstarávania firma SKANSKA BS A.S. Priemyselný park vo Vranove nad Topľou sa začal stavať v roku 2008 po získaní nenávratného finančného príspevku vo výške 3 716 636,836 €, spoluúčasť mesta bola vo výške 195 612,464 €.

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Priemyselný park Ferovo vo Vranove nad Topľou bolo vydané dňa 29.10.2008 a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2009 o cel­kovej výmere 12,77 ha. Plocha na prenájom v Priemyselnom parku Ferovo predstavuje 101 297 m² a prenajatá plocha v decembri 2021 je 94 172 m². Priemyselný park je napojený na diaľnicu D1 Prešov a na cestu 1. triedy I/18.

Obsadenosť Priemyselného parku Ferovo:

V marci 2018 bola podpísaná Nájomná zmluva č. 154/2018 so spoločnosťou EMATECH, s.r.o. na výmeru 3 500 m². Účelom nájmu je výstavba haly na predaj a servis poľnohospodárskej techniky. Nájomca má povinnosť postaviť halu, spustiť prevádzku do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy a zamestnať do 2 od spustenia prevádzky 12 zamestnancov. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 18.07.2021 a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2021. Pre­vádzka bola spustená dňa 04.10.2020, novovytvorená hala bola postavená na parcele č. 3708/47 a nájomca má na základe nájomnej zmluvy povinnosť do dvoch rokov od spustenia prevádzky zamestnať 12 zamestnancov.

Ematech1

Ematech2 .<>

V septembri 2020 bola podpísaná Nájomná zmluva č. 491/2020 so spoločnosťou ERNEO s.r.o. na výmeru 75 672 m². Účelom nájmu je výstavba priemyselných alebo logistických hál. Nájomca má povinnosť zamestnať 283 zamestnancov najneskôr do 2 rokov od spustenia skúšobnej prevádzky prvej haly a do 2 rokov od vystavania ostatných hál a podmienku udržania počtu miest budú spĺňať počas celej doby nájmu. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 25.10.2021 a stavebné povolenie bolo vydané dňa 21.11.2022.

Nižšie priložené sú fotografie pozemkov, na ktorých spoločnosť ERNEO s.r.o. plánuje svoje investície.

Erneo

Vo februári 2022 bola podpísaná Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájomná zmluva č. 53/2022/OMM so spoločnosťou AGORA Solar a.s. Účelom nájmu je výroba fotovoltaických panelov v prenajatej hale na novovytvorenej parcele č. 3708/49 a vybudovanie skladovej haly a manipulačných plôch a parkoviska pre zamestnancov nájomcu na prenajatej parcele 3708/48. Nájomca má povinnosť zamestnať 50 zamestnancov, z toho najmenej 30 zamestnancov najneskôr do 31.12.2023 a ďalších 20 zamestnancov najneskôr do 31.12.2025. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa. Stavebné povolenie na prístavbu k hale bolo vydané dňa 20.05.2022 a kolaudačné rozhodnutie k prístavbe haly bolo vydané dňa 03.01.2023.

Mesto Vranov nad Topľou podpísalo Zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku č. 548/2019 s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu dňa 23.07.2019 na výstavbu haly v Priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou, ktorá bola spolufinancovaná zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vo výške 500 000,– €. Mesto Vranov nad Topľou z vlastných finančných prostriedkov do výstavby haly investovalo 190 000,– €. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku bolo vytvorenie priestorov na vstup investorov do Priemyselného parku Ferovo a zvýšenie zamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou.

V závere roka 2020 mesto Vranov nad Topľou ukončilo výstavbu haly v Priemyselnom parku Ferovo na vytvorenej parcele č. 3708/49 o výmere 1 230 m². Stavebné práce pre výstavbu haly zabezpečila spoločnosť BETPRES, s.r.o. Dňa 10.12.2020 došlo k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2020, stavebný úrad povolil mestu Vranov nad Topľou užívať stavbu – s. č. 2772/39 na účel, na ktorý bola v súlade s podmienkami stavebného povolenia postavená. V súčasnosti mesto Vranov nad Topľou prenajíma halu nájomcovi spoločnosti AGORA Solar, a.s. Nájomca haly má povinnosť vytvoriť 30 nepriamo podporených pracovných miest.

Agora1

Agora2 .<>

« späť

aktualizácia: 16.05.2023 | počet zobrazení: 67
Počet návštev od 21.02.2008: 4477341
Počet návštev dnes: 564