Prírodné pomery

Okres Vranov nad Topľou z geografického hľadiska zaberá územie v predhorí Nízkych Beskýd na Východoslovenskej pahorkatine v oblasti stredného toku rieky Tople a Ondavy. Svojím južným okrajom zasahuje do Východoslovenskej nížiny a prirodzenú západnú hranicu tvorí hrebeň Slanských vrchov.

Okres susedí so 7 okresmi a podľa počtu obyvateľov sa zaraďuje na 3. miesto v Prešovskom kraji. Jeho rozloha je 769 km2. Najväčšími riekami sú Topľa a Ondava s priemerným ročným prietokom cca 10 m3.s-1. Najväčšou vodnou plochou je nádrž Veľká Domaša o celkovej rozlohe 1560 ha, z toho časť je v okrese Stropkov.

Sídlo okresu Vranov nad Topľou leží mierne excentricky v južnej až juhovýchodnej časti okresu. Je situované v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny, intravilán sa rozkladá v riečnej nive Tople a Ondavy, na proluviálnych kužeľoch a terasách na vyššom stupni Východoslovenskej nížiny – Vranovskej pahorkatine.

V západnej a severovýchodnej časti okresu silne prevláda lesná krajina s prevahou lesného pôdneho fondu. V údolí Tople a Ondavy ako aj v oblasti Východoslovenskej roviny má krajina poľnohospodársky charakter. Lesy pokrývajú 36 % územia okresu, z hľadiska zastúpenia drevín 85 % tvoria dreviny listnaté.

Slanské vrchy, ktorých časť sa rozprestiera na území okresu, sú významné nielen z hľadiska turistiky, ale aj z hľadiska botanického, zoologického a geologického. Na ich teritóriu sa nachádzajú 2 národné a 4 prírodné rezervácie, 3 chránené areály a 5 prírodných pamiatok, v ktorých sa nachádza veľké množstvo chránených prírodných druhov a takmer kompletná poľovná fauna Slovenska.

Dominantou rekreačného a turistického zázemia okresu je rekreačná oblasť Domaša.

Klimatické pomery okresu sú pomerne monotónne. Prevláda teplá, mierne vlhká klíma s chladnou zimou. Len v oblasti Slanských vrchov je klíma mierne teplá, vrchovinová.

Na území okresu sú zastúpené početné typy ložísk nerastných surovín. Najväčší význam pre hospodársku činnosť majú nerudné suroviny, najmä zeolity, cementárske sliene, stavebný kameň a tehliarska surovina. Ložiská zeolitov predstavujú najväčší surovinový zdroj okresu – Nižný Hrabovec, Majerovce a Kučín – Pusté Čemerné.

Zeolity majú široké spektrum použitia v priemysle, poľnohospodárstve i v tvorbe a ochrane životného prostredia, avšak ich využívanie zaostáva za možnosťami overených zdrojov. V súčasnosti ťažba prebieha len v Nižnom Hrabovci. Ďalším z hlavných surovinových zdrojov v okrese je stavebný kameň – andezit, ktorý sa ťaží vo Vechci a v Juskovej Voli. Surovina je vhodná na výrobu drveného kameniva, lomového kameňa, regulačného kameňa, kameňa pre koľajové lôžka a kameniva na výrobu obaľovaných zmesí. Tehliarska hlina je k dispozícii v ložiskách Bystré a Čemerné, cementárske sliene v ložisku Skrabské. V okrese sú známe ložiská rumelky (ortuť) v lokalite Komárany – Merník, zemného plynu Višňov – Sečovská Polianka, kamennej soli Poša a riodacytu v Čičave.

V súčasnosti je na území okresu Vranov nad Topľou 15 chránených ložiskových území. V 10 lokalitách okresu sa nachádza 22 prameňov minerálnych vôd, ktoré sa využívajú iba pre miestne potreby.

« späť

aktualizácia: 13.03.2008 | počet zobrazení: 37531

Počet návštev od 21.02.2008: 3139834
Počet návštev dnes: 589
fb