Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Ako vybaviť... » Poplatok za odpad - prihlásenie, odhlásenie z evidencie, hlásenie zmien

Poplatok za odpad - prihlásenie, odhlásenie z evidencie, hlásenie zmien

Poplatok za odpad - prihlásenie, odhlásenie z evidencie, hlásenie zmien

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením formulára ohlasovacej povinnosti na mestskom úrade.

Ďalšie informácie sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení platnom pre príslušný rok (viď nižšie).

Doklady:

Poplatok:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Karaščáková Eva
  • mobil: 0915 934 929
  • tel.: 057/057/7590155
  • e-mail: eva.karascakova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 57

Lehota:

  • Zmeny v údajoch, ktoré majú vplyv na výšku poplatku za odpad je potrebné hlásiť na predpísanom tlačive do 31.01. prísluš­ného roka.
  • do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok (napríklad po prisťahovaní do mesta) prihlásiť sa do evidencie platiteľov poplatku za odpad

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.01.2013 | počet zobrazení: 25102

Počet návštev od 21.02.2008: 2815334
Počet návštev dnes: 739
fb