Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Dotácie na športovú činnosť

« späť
Ako vybaviť... » Dotácie na športovú činnosť

Dotácie na športovú činnosť

alt: Piktogram – šport Dotácie na podporu športovej činnosti sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Vranov nad Topľou a iným právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, resp. poskytujú služby pre občanov mesta na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta v súlade s ich zriaďovacími resp. zakladateľskými zmluvami.

Dotácie mesto poskytuje na základe písomnej žiadosti platnej pre nasledujúci kalendárny rok, podanej na mestskom úrade najneskôr do 31.10. príslušného rozpočtového roka.

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný do 30 dní od ukončenia konkrétneho projektu alebo akcie, na ktoré bola dotácia poskytnutá, predložiť mestu zúčtovanie dotácie, najneskôr však do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá (kópie účtovných dokladov dokumentujúce čerpanie finančnej dotácie od mesta, dokumentácia o realizácii predmetu dotácie – fotografie, propagačné materiály a iné).

Miesto vybavenia
  • Kancelária prvého kontaktu

Doklady:

  • Tlačivo – žiadosť o dotáciu (PDF; 37,8 kB)
  • Tlačivo – žiadosť o dotáciu (DOCX; 40,7 kB)
  • doklad o osvedčujúci zriadenie subjektu – právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra príp. živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľská listina a stanovy spoločnosti, resp. združenia,
  • úradne overené čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, daňovým úradom a poisťovňami,
  • vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta (uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text „PODUJATIE FINANČNE PODPORILO MESTO VRANOV NAD TOPĽOU“.

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Kancelária primátora
Referát kultúry a športu
Bálintová Beáta, PhDr.
  • tel.: 057/7590114
  • e-mail: beata.balintova@vranov.sk
  • kancelária: 1. poschodie vľavo, č.d. 27

Lehota:

Spracovanie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta závisí od termínu prerokovania a schválenia v mestskom zastupiteľstve alebo od termínu schválenia primátorom mesta.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 16.01.2020 | počet zobrazení: 19572
Počet návštev od 21.02.2008: 4649904
Počet návštev dnes: 842