Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

« späť
Ako vybaviť... » Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

Daň za psa sa platí

  • za psa staršieho ako 6 mesiacov
  • za každého psa

Daňová povinnosť

  • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
  • zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznámiť treba

  • psa, ktorý dovŕšil vek 6 mesiacov, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia
  • zánik daňovej povinnosti, ak zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na mestský úrad.

Daň za psa mesto po prvý krát vyrubí rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia.

Doklady:

Poplatok:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Lobodášová Eva
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.lobodasova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 56

Predpis:

« späť

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 37555
Počet návštev od 21.02.2008: 4649860
Počet návštev dnes: 798