Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňové úľavy alebo oslobodenie od dane podľa ustanovení všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou platného pre príslušné zdaňovacie obdobie.

Zníženie dane správca dane priznáva na základe podaného čiastkového daňového priznania podaného v termíne do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

ÚĽAVY – fyzické osoby

Stavby: Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov:

  • o 30% – stavby na bývanie a byty: občania v hmotnej núdzi, 65 a viac roční občania, držitelia preukazu ŤZP
  • o 30% – samostatne stojace garáže: držitelia preukazu ŤZP, 65 a viac roční občania

Pozemky Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň z pozemkov u týchto pozemkov:

  • o 50% – verejne prístupné parky, športoviská

ÚĽAVY – právnické osoby

  • o 30% – stavby, ktoré slúžia zdravotníckym zariadeniam, na sociálne a kultúrno – výchovné účely mimo prenájmu a administratívy

OSLOBODENIE OD DANE

  • pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví, náboženských spoločností, pastorizačné priestory, úradovne
  • pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam
  • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Červeného kríža

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Lobodášová Eva
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.lobodasova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 56

Lehota:

Žiadosť o úľavu je potrebné podať k termínu podania daňového priznania tj. k 31.01. prís­lušného roka. Úľava sa započíta pri vyrúbení dane.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 21.09.2022 | počet zobrazení: 22950
Počet návštev od 21.02.2008: 4649933
Počet návštev dnes: 871