Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku?

Priznanie k dani z nehnuteľností na aktuálny rok majú povinnosť podať mestu Vranov nad Topľou na oddelení daní a poplatkov

 • tí vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú záhrady, dvory, stavebné pozemky, orná pôda vyňatá z družstva, ak sa tieto nachádzajú v katastrálnych územiach Vranov nad Topľou a Čemerné), ktorým v priebehu predchádzajúceho roka nastala zmena už v podaných daňových priznaniach; za zmenu sa považuje predaj, prevod a prechod nehnuteľností, ale aj nadstavby a prístavby rodinných domov,
 • alebo tí, ktorí sa v priebehu predchádzajúceho roka stali novými vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. Rozhodujúci je vklad do katastra nehnuteľností, t.j. do 31.12. predchád­zajúceho roka,
 • v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.

Dokedy sa odovzdáva daňové priznanie?

Priznanie sú občania povinní doručiť na mestský úrad do 31.1. aktuálneho roka (prízemie MsÚ, FO- č.dverí 56 a PO-č.d. 59).

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia

 • zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby)
 • počet nadzemných a podzemných podlaží
 • ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy podľa účelu požívania napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory.
 • u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností

 • výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností,
 • u pozemkov, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník pozemku!
 • nájomca pozemkov je daňovníkom iba v prípade, ak nájomný vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností- daňovník preukáže tieto skutočnosti doložením listu vlastníctva.

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností

 • výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice
 • byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový priestor

SADZBY DANE

Sadzby nájdete v aktuálnom VZN mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou – Aktuálne VZN mesta Vranov nad Topľou

Doklady:

 • Tlačivo Ministerstva financií SR – osobitné tlačivo je pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty
 • fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod.

Poplatok:

 • bez poplatku
 • výšku dane oznámi referát daní a poplatkov rozhodnutím, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľnosti do vlastných rúk

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Lobodášová Eva
 • tel.: 057/7590156
 • e-mail: eva.lobodasova@vranov.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 56

Lehota:

 • Termín na podanie priznania k dani je od 01. januára do 31. januára bežného roka.
 • Termíny platieb sú vo VZN o dani pre príslušný kalendárny rok

Predpis:

« späť

aktualizácia: 21.09.2022 | počet zobrazení: 28802
Počet návštev od 21.02.2008: 4649824
Počet návštev dnes: 762