Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 21.02.2019
aktuálne o 08:01
Preva?ne obla?no
teplota 4°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
cez deň 7°C / v noci 0°C

« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku?

Priznanie k dani z nehnuteľností na aktuálny rok majú povinnosť podať mestu Vranov nad Topľou na oddelení daní a poplatkov

 • tí vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú záhrady, dvory, stavebné pozemky, orná pôda vyňatá z družstva, ak sa tieto nachádzajú v katastrálnych územiach Vranov nad Topľou a Čemerné), ktorým v priebehu predchádzajúceho roka nastala zmena už v podaných daňových priznaniach; za zmenu sa považuje predaj, prevod a prechod nehnuteľností, ale aj nadstavby a prístavby rodinných domov,
 • alebo tí, ktorí sa v priebehu predchádzajúceho roka stali novými vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. Rozhodujúci je vklad do katastra nehnuteľností, t.j. do 31.12. predchád­zajúceho roka,
 • vlastníci rodinných domov, ktorým končí 15– ročné oslobodenie novostavieb,
 • v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.

Dokedy sa odovzdáva daňové priznanie?

Priznanie sú občania povinní doručiť na mestský úrad do 31.1. aktuálneho roka (prízemie MsÚ, č.dverí 56 a 57).

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia

 • zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby)
 • počet nadzemných a podzemných podlaží
 • ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy podľa účelu požívania napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory.
 • u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností

 • výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností,
 • u pozemkov, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník pozemku!
 • nájomca pozemkov je daňovníkom iba v prípade, ak nájomný vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností- daňovník preukáže tieto skutočnosti doložením listu vlastníctva.

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV

smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností

 • výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice
 • byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový priestor

SADZBY DANE

Sadzby nájdete v aktuálnom VZN mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou – Aktuálne VZN mesta Vranov nad Topľou

Doklady:

 • Tlačivo Ministerstva financií SR – osobitné tlačivo je pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty
 • fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod.

Poplatok:

 • bez poplatku
 • výšku dane oznámi referát daní a poplatkov rozhodnutím, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľnosti do vlastných rúk

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Čechová Mária
 • mobil: 0915 934 929
 • tel.: 057/7590155
 • e-mail: maria.cechova@vranov.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 59

Lehota:

 • Termín na podanie priznania k dani je od 01. januára do 31. januára bežného roka.
 • Termíny platieb sú vo VZN o dani pre príslušný kalendárny rok

Predpis:

« späť

aktualizácia: 30.01.2019 | počet zobrazení: 19968

Počet návštev od 21.02.2008: 2839808
Počet návštev dnes: 236
fb