Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ambulantný predaj

« späť
Ako vybaviť... » Ambulantný predaj

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou (za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).

Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja na území mesta vykonáva priamo Mesto Vranov nad Topľou.

Na území mesta na verejných priestranstvách (v náväznosti na VZN o miestnych daniach) sa ambulantne môžu predávať výrobky a poskytovať služby:

 • knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • spotrebné výrobky tým nie je dotknuté
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
 • ovocie a zelenina
 • potraviny v súlade s VZN vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny
 • kvetiny, dreviny a priesady
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • sladkovodné trhové ryby
 • služby – oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, čistenie peria, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba a pod.

Doklady:

 • kópia oprávnenia na podnikanie
 • čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
 • čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak sú žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu , že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 • doklad, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku, ak sú žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody
 • Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (PDF; 13,5 kB)

Poplatok:

 • správny poplatok 3,31 € do pokladnice Mestského úradu
 • ak sa ambulantný predaj koná na trhovisku, poplatok vyrubí správca trhoviska podľa Trhového poriadku trhoviska

Vybavuje:

Oddelenie mestského majetku
Referát mestského majetku, podnikania
Petríková Anna, Ing.
 • mobil: 0907 998 028
 • tel.: 057/7590162
 • e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4

Lehota:

podľa možností do 3 dní

Predpis:

« späť

aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 21038
Počet návštev od 21.02.2008: 4649833
Počet návštev dnes: 771