Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (prekopávka, podvrtávka)

« späť
Ako vybaviť... » Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (prekopávka, podvrtávka)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (prekopávka, podvrtávka)

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ust.§ 13 odst.4 zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

Doklady:

Poplatok:

  • za zvláštne užívanie komunikácie 80 €

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Ilečková Kamila, Ing.
  • tel.: 057/057/7590172
  • e-mail: kamila.ileckova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 12

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Predpis:

  • § 8 odst. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • § 11 Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 21.08.2013 | počet zobrazení: 15824
Počet návštev od 21.02.2008: 4650153
Počet návštev dnes: 1091