Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Verejné zhromaždenie - oznámenie

« späť
Ako vybaviť... » Verejné zhromaždenie - oznámenie

Verejné zhromaždenie - oznámenie

Za verejné zhromaždenie v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve rozumejú verejnosti prístupné zhromaždenia, ktoré sú zvolané za účelom využívania slobody prejavu a ďalším ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia podľa tohto zákona sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu, avšak zhromaždenie sa musí oznámiť mestskému úradu aspoň 5 dní pred konaním zhromaždenia. Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 100m od budov zákonodarných zborov alebo miest, kde tieto zbory rokujú. Zvolávateľom môže byť právnická, ale aj fyzická osoba (každá osoba, ktorá má viac ako 18 rokov). Ak sa oznámenie predloží písomne, obec to zvolávateľovi písomne potvrdí s uvedením dňa a hodiny, keď bola oznamovacia povinnosť splnená.

Od oznamovacej povinnosti sú oslobodené:

  1. zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupné len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom
  2. zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesie, púte a iné sprievody a zhromaždenia slúžiace na prejavy náboženského vyznania
  3. zhromaždenia konané v obydliach občanov
  4. zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.

Oznamovateľ nedostane žiadne povolenie ani písomný súhlas, oznámením sa povinnosť oznamovateľa voči úradu končí.

Ak mesto nesúhlasí s konaním zhromaždenia alebo má pripomienky k jeho príprave, môže zhromaždenie zakázať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie a vydá o tom rozhodnutie, ktoré sa zverejní na úradnej tabuli.

Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi doručené. Na žiadosť zvolávateľa mu obec vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia. Pokiaľ mesto v uvedenej lehote nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie usporiadať.

Proti rozhodnutiu mesta môže zvolávateľ do 15 dní od doručenia podať opravný prostriedok na súde, ku ktorému priloží písomné vyhotovenie rozhodnutia.

Miesto vybavenia

Kancelária prvého kontaktu

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Vardžiková Michaela, Mgr.
  • tel.: 057/7590181
  • e-mail: michaela.vardzikova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, číslo dverí 46

Lehota:

Oznámenie podať aspoň 5 dní pred konaním zhromaždenia.

Predpis:

  • Zákon 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

« späť

aktualizácia: 03.02.2012 | počet zobrazení: 27242
Počet návštev od 21.02.2008: 4650167
Počet návštev dnes: 1105