Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

« späť
Ako vybaviť... » Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo. Na označovanie stavieb súpisnými číslami aj orientačnými číslami obstaráva mesto na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove.

Doklady:

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť

 • Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla (PDF; 22,5 kB)
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
 • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vy­daniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť

 • žiadosť o určenie súpisného čísla
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým može stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • kópiu katastrálnej mapy
 • Tlačivo – čestné vyhlásenie (PDF; 19,2 kB) – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overené na notárskom úrade alebo na matrike.

Poplatok:

 • za vydanie orientačného čísla, ktorého výška je určená podľa aktuálnej výrobnej ceny (zvyčajne do 4€)
 • v prípade použitia čestného vyhlásenia je poplatok za overenie podpisu na čestnom vyhlásení (platí sa pri overení na notárskom úrade alebo na matrike)

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

 • podľa zákona 30 dní

Predpis:

 • Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
 • Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

« späť

aktualizácia: 04.06.2018 | počet zobrazení: 49409
Počet návštev od 21.02.2008: 4649901
Počet návštev dnes: 839