Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

« späť
Ako vybaviť... » Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú právnym predpisom* platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN **majú všetci obyvatelia mesta možnosť sa k nemu vyjadriť ešte pred jeho schválením v mestským zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli vo vestibule mestského úradu, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť. Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia:

  • v písomnej forme,
  • elektronicky
  • alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, a preto je potrebné uviesť meno a priezvisko toho, kto pripomienku uplatňuje. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrhy VZN sú vyvesené aj na úradných tabuliach vo vestibule Mestského úradu a Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou.

Doklady:

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Vardžiková Michaela, Mgr.
  • tel.: 057/7590181
  • e-mail: michaela.vardzikova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, číslo dverí 46

Lehota:

pripomienky možno podávať v čase zverejnenia VZN

Predpis:

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení

« späť

aktualizácia: 10.04.2018 | počet zobrazení: 30092
Počet návštev od 21.02.2008: 4650026
Počet návštev dnes: 964