Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Prihlásenie na trvalý pobyt

« späť
Ako vybaviť... » Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je miesto spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR.

Trvalý pobyt môžu mať občania iba v objektoch, ktoré sú označené číslom podľa osobitných predpisov, a to v tom istom čase iba na jednom mieste.

 • Za členov rodiny prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti môže hlásiť pobyt osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom je povinná predložiť potrebné doklady všetkých prihlasovaných osôb.
 • Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca resp. opatrovník.
 • Za občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.

Doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (bytu)
 • doklad o oprávnení užívať byt (nájomná zmluva)
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  4. ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatok:

za potvrdenie o pobyte 5 € , na sociálne účely sa poplatok neplatí

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

« späť

aktualizácia: 09.05.2014 | počet zobrazení: 24874
Počet návštev od 21.02.2008: 4650143
Počet návštev dnes: 1081