Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Prihlásenie na prechodný pobyt

« späť
Ako vybaviť... » Prihlásenie na prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási prechodný pobyt do 10 dní po ubytovaní. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný nahlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Hlásenie pobytu občana v zahraničí – občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Občania nemajú povinnosť sa z pobytu odhlasovať. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt.

Doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (bytu)
 • doklad o oprávnení užívať byt (nájomná zmluva)
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  4. ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatok:

za potvrdenie o pobyte 5€, na sociálne účely sa poplatok neplatí

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

« späť

aktualizácia: 09.05.2014 | počet zobrazení: 26839
Počet návštev od 21.02.2008: 4650176
Počet návštev dnes: 1114