Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Prenájom mestského bytu

« späť
Ako vybaviť... » Prenájom mestského bytu

Prenájom mestského bytu

Žiadateľ o byt musí spĺňať nasledujúce podmienky:

Pri zostavovaní užšieho výberu sa postupuje podľa kritérií, ktoré sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 9/1996 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n.T.

Žiadosť o prenájom bytu prijíma kancelária prvého kontaktu, Mestský úrad, prízemie vpravo.

Všetci uchádzači musia spĺňať v zmysle VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n/T č. 9/1996 nasledovné podmienky:

  1. uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
  2. dovŕšil 18 rokov
  3. nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
  4. preukáže spôsobilosť platiť nájomné
  5. je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome

Aktualizácia žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Uchádzači, ktorí už majú podanú žiadosť o mestský byt, sú povinní:

  1. nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
  2. každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.

Doklady:

Poplatok:

Bez poplatku.

Vybavuje:

Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Vedúci oddelenia bytov a nebytových priestorov
Michalov Peter, Ing.
  • tel.: 057/7590190
  • e-mail: peter.michalov@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, č. dverí 48

Lehota:

Občan sa zaradí do zoznamu uchádzačov o pridelenie bytu. Keď má mesto voľné byty, vytvára sa užší výber uchádzačov o pridelenie bytu na základe VZN č. 9/96.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 04.05.2021 | počet zobrazení: 43075
Počet návštev od 21.02.2008: 4477328
Počet návštev dnes: 551