Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

« späť
Ako vybaviť... » Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

Povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v zmysle § 71 ods.1 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) si vyžadujú zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia (PDF; 30,9 kB)

  • doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
  • 2 x jednoduchý technický popis (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní),
  • v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

49,50 € za každé jednotlivé zariadenie

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
  • mobil: 0903 545 687
  • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
  • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Predpis:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 453/2000 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

« späť

aktualizácia: 11.02.2011 | počet zobrazení: 17078
Počet návštev od 21.02.2008: 4650033
Počet návštev dnes: 971