Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Povolenie na výrub drevín

« späť
Ako vybaviť... » Povolenie na výrub drevín

Povolenie na výrub drevín

Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu – od 1.10. do konca februára, v mimoriadnych prípadoch aj mimo tohoto obdobia

Žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť v prípadoch, ak obvod stromu v prsnej výške je nad 40 cm

Výrub na vlastnom pozemku vykoná žiadateľ, na mestskej parcele zabezpečí Mesto Vranov nad Topľou

Špeciálne prípady výrubu drevín:

1) Oznámenie o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia

občan vykonáva v prípade, že strom ohrozuje majetok alebo život. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu

k tlačivu je potrebné navyše doložiť:

 • list vlastníctva
 • snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

2) Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov rastúcich pri obytných domoch na pozemkoch vo vlastníctve mesta (verejná zeleň)

Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Vranov n.T. – (Tlačivo – Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov (PDF; 13,4 kB) )

 • obyvatelia bytového domu svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia.
 • na základe obhliadky mesto rozhodne, či je výrub predmetnej dreviny opodstatnený.
 • ak je výrub opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie

Doklady:

V prípade, že pozemok nie je vo vlastníctve mesta je potrebné navyše doložiť:

 • list vlastníctva
 • snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Poplatok:

 • 10 € občan
 • 100 € organizácia

Správny poplatok sa platí platí pri podaní žiadosti.

Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia
Referát ŽP a ŠFRB
Kopčo Marcel, Ing.
 • mobil: 0907 998 224
 • tel.: 057/7590176
 • e-mail: marcel.kopco@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 • odsúhlasený výrub sa vykoná v období vegetačného kľudu

Predpis:

 • Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

« späť

aktualizácia: 07.10.2021 | počet zobrazení: 41834
Počet návštev od 21.02.2008: 4650010
Počet návštev dnes: 948