Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 16.01.2019
aktuálne o 17:01
Preva?ne obla?no
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Ako vybaviť... » Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne nahlásiť stavebnému úradu.

Drobnú stavbu a stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Doklady:

Tlačivo – Ohlásenie stavebných úprav (PDF; 40,1 kB)

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál,; doklad možno nahradiť čestným vyhlásením uvedeným nižšie (+ výpis LV z katasterpor­tálu.sk),
 • súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je ½ alebo menší,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • jednoduchý technický opis stavby (môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním),
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky,
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov),
 • vyjadrenie spoločenstva vlastníkov bytov pri stavebných úpravách, alebo udržiavacích prácach v byte v bytovom dome

Poplatok:

10€

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
 • mobil: 0903 545 687
 • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
 • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Lehota:

30 dní

Predpis:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

« späť

aktualizácia: 22.12.2016 | počet zobrazení: 20010

Počet návštev od 21.02.2008: 2815246
Počet návštev dnes: 651
fb