Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

« späť
Ako vybaviť... » Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne nahlásiť stavebnému úradu.

Drobnú stavbu a stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Doklady:

Tlačivo – Ohlásenie stavebných úprav (PDF; 40,1 kB)

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál,; doklad možno nahradiť čestným vyhlásením uvedeným nižšie (+ výpis LV z katasterpor­tálu.sk),
 • súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je ½ alebo menší,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • jednoduchý technický opis stavby (môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním),
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky,
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov),
 • vyjadrenie spoločenstva vlastníkov bytov pri stavebných úpravách, alebo udržiavacích prácach v byte v bytovom dome

Poplatok:

10€

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
 • mobil: 0903 545 687
 • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
 • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Lehota:

30 dní

Predpis:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

« späť

aktualizácia: 22.12.2016 | počet zobrazení: 27957
Počet návštev od 21.02.2008: 4650072
Počet návštev dnes: 1010