Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ohlásenie drobnej stavby

« späť
Ako vybaviť... » Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne nahlásiť stavebnému úradu.

Drobnú stavbu a stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Doklady:

  • Tlačivo – Ohlásenie drobnej stavby (PDF; 36,1 kB)
  • doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
  • kópia z katastrálnej mapy
  • 2 x jednoduchý situačný výkres a 2 x jednoduchý technický opis stavby (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní)
  • v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

10€

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
  • mobil: 0903 545 687
  • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
  • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Lehota:

30 dní

Predpis:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

« späť

aktualizácia: 19.01.2017 | počet zobrazení: 28310
Počet návštev od 21.02.2008: 4649916
Počet návštev dnes: 854