Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 21.01.2019
aktuálne o 11:01
Jasno
teplota -2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 0°C / v noci -8°C

« späť
Ako vybaviť... » Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, § 27, ods. 1, obec, ako štátny orgán pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta Vranov nad Topľou súhlas podľa § 17, ods. 1 písm. a), c) a f), a to na:

 1. umiestnenie a povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia („ďalej len MZZO“) a súhlas na užívanie MZZO,
 2. zmenu používaných palív a surovín, zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a zmeny ich užívania
 3. inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Doklady:

Žiadosť o vydanie súhlasu obsahuje:

1. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby MZZO (PDF; 23,8 kB)

 • Projekt stavby, časť ústredné vykurovanie, písomnú a výkresovú časť zameranú na zdroj, jeho príkon a spôsob odvodu spalín.

2. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby MZZO do užívania (prevádzky) (PDF; 32,0 kB)

 • Kópia právoplatného stavebného povolenia
 • Doklady o MZZO – certifikát zdroja

Poplatok:

Poplatok – v zmysle zákona 145/1995 Z. z

 • 10,00 € – vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách. /§ 162 písm. ac)./
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu./§162 písm. af)./

Poplatok sa platí hneď pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne, príp. na účet č. 23129632/0200, v.s. 22100407.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Podľa zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, § 6, ods. 4 a 5 je prevádzkovateľ MZZO, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v meste Vranov nad Topľou, povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý MZZO spotrebu palív, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Na základe oznámenia mu mesto vyrúbi poplatok v zmysle platného VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia .

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Agenda ŠFRB
Trecáková Katarína, PhDr.
 • mobil: 0903292146
 • tel.: 057/7590173
 • e-mail: katarina.trecakova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 • oznámenie o spotrebe paliva vykonať do 15.2. bežného roka

Predpis:

« späť

aktualizácia: 29.10.2018 | počet zobrazení: 29616

Počet návštev od 21.02.2008: 2818458
Počet návštev dnes: 281
fb