Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 25°C / v noci 15°C

« späť
Ako vybaviť... » Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, § 27, ods. 1, obec, ako štátny orgán pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta Vranov nad Topľou súhlas podľa § 17, ods. 1 písm. a), c) a f), a to na:

 1. umiestnenie a povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia („ďalej len MZZO“) a súhlas na užívanie MZZO,
 2. zmenu používaných palív a surovín, zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a zmeny ich užívania
 3. inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Doklady:

Žiadosť o vydanie súhlasu obsahuje:

1. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby MZZO (PDF; 23,8 kB)

 • Projekt stavby, časť ústredné vykurovanie, písomnú a výkresovú časť zameranú na zdroj, jeho príkon a spôsob odvodu spalín.
 • Fotokópia dokladu o zaplatení poplatku

2. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby MZZO do užívania (prevádzky) (PDF; 32,0 kB)

 • Kópia právoplatného stavebného povolenia
 • Doklady o MZZO – certifikát zdroja
 • Fotokópia dokladu o zaplatení poplatku

Poplatok:

Poplatok – v zmysle zákona 145/1995 Z.z.

 • 5,00 € – vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb MZZO
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na užívanie stavieb MZZO
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu užívania MZZO
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na prevádzku zdrojov po vykonaných zmenách
 • 30,00 € – vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Poplatok sa platí hneď pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne, príp. na účet č. 23129632/0200, v.s. 22100407.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Podľa zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, § 6, ods. 4 a 5 je prevádzkovateľ MZZO, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v meste Vranov nad Topľou, povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý MZZO spotrebu palív, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Na základe oznámenia mu mesto vyrúbi poplatok v zmysle platného VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia .

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Agenda ŠFRB
Trecáková Katarína, PhDr.
 • mobil: 0903292146
 • tel.: 057/7590173
 • e-mail: katarina.trecakova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 • oznámenie o spotrebe paliva vykonať do 15.2. bežného roka

Predpis:

« späť

aktualizácia: 28.04.2014 | počet zobrazení: 28831

Počet návštev od 21.02.2008: 2741878
Počet návštev dnes: 815
fb