Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Malý zdroj znečistenia

« späť
Ako vybaviť... » Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, § 27, ods. 1, obec, ako štátny orgán pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta Vranov nad Topľou súhlas podľa § 17, ods. 1 písm. a), c) a f), a to na:

 1. umiestnenie a povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia („ďalej len MZZO“) a súhlas na užívanie MZZO,
 2. zmenu používaných palív a surovín, zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a zmeny ich užívania
 3. inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Doklady:

Žiadosť o vydanie súhlasu obsahuje:

1. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby MZZO (PDF; 23,8 kB)

 • Projekt stavby, časť ústredné vykurovanie, písomnú a výkresovú časť zameranú na zdroj, jeho príkon a spôsob odvodu spalín.

2. Tlačivo – Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby MZZO do užívania (prevádzky) (PDF; 32,0 kB)

 • Kópia právoplatného stavebného povolenia
 • Doklady o MZZO – certifikát zdroja

Poplatok:

Poplatok – v zmysle zákona 145/1995 Z. z

 • 10,00 € – vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách. /§ 162 písm. ac)./
 • 5,00 € – vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu./§162 písm. af)./

Poplatok sa platí hneď pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne, príp. na účet č. 23129632/0200, v.s. 22100407.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Podľa zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, § 6, ods. 4 a 5 je prevádzkovateľ MZZO, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v meste Vranov nad Topľou, povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý MZZO spotrebu palív, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Na základe oznámenia mu mesto vyrúbi poplatok v zmysle zákona" .

Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia
Referát ŽP a ŠFRB
Trecáková Katarína, PhDr.
 • mobil: 0903292146
 • tel.: 057/7590176
 • e-mail: katarina.trecakova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 • oznámenie o spotrebe paliva vykonať do 15.2. bežného roka

Predpis:

« späť

aktualizácia: 11.01.2022 | počet zobrazení: 37193
Počet návštev od 21.02.2008: 4650139
Počet návštev dnes: 1077