Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ako narábať s peniazmi - Škola rodinných financií

« späť
Projekty mesta » Ako narábať s peniazmi - Škola rodinných financií

Skola rodinných financií Mesto Vranov nad Topľou realizovalo od apríla 2011 vzdelávanie zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov. Zapojili sme sa tým do programu Škola rodinných financií, ktorý pripravila a v rámci celého Slovenska rozširuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento program prináša do komunít zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Program chce poukázať aj na rastúcu osobnú zodpovednosť za finančné rozhodnutia. Logo NDS podlhovast0 Projekt s názvom AKO NARÁBAŤ S PENIAZMI pripravilo Mesto pre obyvateľov s nižšími príjmami, prevažne z rómskej komunity. Do projektu sa zapojili rómski obyvatelia z Čemerného, obyvatelia z Rodinnej oblasti, mládež Charitného domu pre mládež vo Vranove nad Topľou a seniori z Denného centra na Rodinnej oblasti.

AKO SME REALIZOVALI PROJEKT

Projekt prebiehal formou vzdelávacích seminárov a následnej praktickej činnosti s vlastnými peniazmi v rodinách počas niekoľkých mesiacov.

Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín. V rómskej lokalite v Čemernom sa vystriedalo celkovo 50 účastníkov. Priestor na vzdelávanie a organizačnú pomoc poskytlo Rómske komunitné centrum Občianskeho združenia Európa.

Druhá skupinka pracovala v Dennom centre pre seniorov na Rodinnej oblasti. Táto skupina sa sformovala z chovancov Charitného domu pre mládež a jednej mladej obyvateľky z Rodinnej oblasti. Na návrh vedenia Charitného domu bola dohodnutá širšia spolupráca na projekte. Spolu s chlapcami semináre absolvovala aj vychovávateľka Charitného domu, ktorá viedla chlapcov pri práci na osobnom rozpočte aj v praktickej časti projektu.

VZDELÁVACIA ČASŤ

Vzdelávanie prebiehalo formou prednášok, neformálnych aktivít, rozhovorov a diskusií. Účastníci sa počas štyroch seminárov učili predovšetkým zostaviť rodinný rozpočet, prehodnocovať svoje výdavky z hľadiska potreby a efektívnosti, uvedomiť si riziká v narábaní s peniazmi, ktorými sú v tejto kategórii obyvateľov najmä pôžičky, a spoznať výhody sporenia. Hovorili sme aj o možnosti investovania určitej časti peňazí tak, aby investícia priniesla ďalší príjem do rodiny alebo šetrenie prostriedkov. Účastníci uvažovali aj o možnosti využiť svoje osobné predpoklady a nadanie v remeselnej činnosti a tak si zarábať na živobytie vlastnou prácou. V tomto smere sme vyskúšali výrobu nenáročnej bižutérie a predviedli možnosť pletenia predmetov z papiera.

PRAKTICkÁ ČASŤ

V praktickej časti sa aktivita uchádzačov presunula do domácnosti. Využitím všetkých získaných poznatkov a kontrolou a zvažovaním svojich výdavkov mali vytvoriť úsporu. Povzbudili sme niekoľko rodín k práci s rodinnými financiami z radov účastníkov. S príjmami aj výdavkami počas sledovaného obdobia troch mesiacov s cieľom nasporiť vydržali počas celého obdobia pracovať traja účastníci – chovanec Charitného domu pre mládež, jedna mladá nerómska účastníčka a jedna mladá rómska mama.

VYHODNOTENIE PROJEKTU

Úspešnosť v kurze je hodnotená z dvoch hľadísk. Po teoretickej stránke bol úspešným účastníkom ten, kto prijal celý obsah vzdelávania účasťou na všetkých seminároch. Formou hodnotenia bolo udelenie certifikátu, ktorý prijalo celkovo 8 účastníkov.

V praktickej časti mal byť úspešným účastníkom ten, kto preukáže v písomnej podobe hospodárenie so svojimi peniazmi počas troch mesiacov s nasporenou finančnou čiastkou a nasporenú čiastku môže uložiť. Pre týchto účastníkov bola v projekte stanovená finančná odmena, ktorú mali dostať v podobe vkladu finančnej čiastky vo výške 50 € na vhodný finančný produkt v banke ku svoje nasporenej a vloženej čiastke.

Cieľ podľa projektu splnil a úsporu si uložil jeden účastník. Ďalší dvaja účastníci utvorili počas sledovaného obdobia úsporu, nasporenú čiastku však potrebovali použiť na splátky dlhov pre svoje rodiny. Zámer zaoberať sa rodinnými financiami sa však naplnil u všetkých týchto troch účastníkov. Dvom účastníkom projektu bola vyplatená finančná odmena podľa projektu.

Záverečné stretnutie spojené s vyhodnotením projektu a ocenením aktívnych účastníkov sa uskutočnilo v Rómskom komunitnom centre v Čemernom 28.9.2011.

Najaktívnejší účastníci v Škole rodinných financií

Tibor, chovanec Charitného domu pre mládež, prejavil neobyčajný záujem a schopnosti v písomnej evidencii pohybu financií. Ukázal tiež veľkú snahu zarábať si vlastnou prácou. Využíval vhodné ponúkané príležitosti na to, aby zvýšil svoje príjmy a naplnil svoje predstavy o životnom štandarde. Úspory si pravidelne ukladá na sporiaci účet. Na základe poznatkov zo vzdelávania a skúseností v praktickej časti objavil niektoré svoje slabé stránky v narábaní s financiami. Prehodnotil svoje výdavky a urobil potrebné opatrenia na to, aby usporené peniaze míňal rozumne a efektívne. Podarilo sa mu vytvoriť zaujímavú úsporu a zaobstarať si, čo potrebuje. K čiastke vloženej na sporiaci účet mu z prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska bola priložená finančná odmena vo výške 50 €.

Mladá rómska účastníčka Eva nesplnila presne podmienku stanovenú v projekte – uložiť si nasporenú čiastku, nakoľko musí splácať dlhy. Rozhodla sa však rozhodla spolupracovať ďalej v oblasti svojich rodinných financií. Spolu sme vytvorili finančný plán s cieľom splatiť dlhy. Založila si vhodný účet v banke a vložila určitú hotovosť z vlastného príjmu. Počas projektu prehodnotila svoje správanie v oblasti financií a urobila opatrenia na zvýšenie svojho príjmu. Uvedomila si aj vážnosť dlhu a podnikla kroky k oddĺženiu. Za aktívnu účasť v projekte dostala tiež odmenu od Nadácie pre deti Slovenska vo výške 50 €.

Rodina z Čemerného sa na základe účasti na vzdelávacom seminári rozhodla znížiť svoje výdavky tak, že si vlastnou prácou vypestuje časť potravín. Manželia požiadali Mesto o prenajatie pozemku na vytvorenie malej záhradky. Mesto vyšlo rodine v ústrety a poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili prenájom pozemku v rámci projektu Škola rodinných financií. Rodina obrábala záhradku vzorne. Vlastná práca s podielom viacerých členov rodiny priniesla úrodu a čiastočne aj úsporu pri nakupovaní potravín.

Aktívna bola aj mladá účastníčka z Rodinnej oblasti Martina. Počas projektu využila príležitosť zarobiť si brigádou a neskôr na absolventskej praxi a zvýšiť pri tom svoje zručnosti v odbore, v ktorom je vyučená. Do hospodárenia zapojila aj mamu. Uschovávala si doklady o pohybe peňazí, robila evidenciu a prehodnocovala výdavky. Úsporou pomohla rodine prekonať finančný nedostatok.

ZÁVERY PROJEKTU

Uvedené prípady rodín sa stali vzorovými príkladmi a východiskom k tomu, aby sme podobným spôsobom riešili v terénnej práci priebežne aj ďalšie rodiny. Okrem riešenia individuálnych problémov rodín nás tento projekt naviedol najmä pri napĺňaní praktickej časti na hlbšie skúmanie finančných problémov najmä rómskych rodín. Pomohol uvedomiť si niektoré špecifické skutočnosti v narábaní rómskych občanov v našom meste s peniazmi, hlbšie vniknúť do motívov, ktoré ovplyvňujú ich správanie a urobiť závery a naplánovať kroky do budúcnosti.

Srdečná vďaka za realizáciu projektu patrí

  • Nadácii pre deti Slovenska, ktorá dala príležitosť Mestu Vranov nad Topľou realizovať tento projekt medzi obyvateľmi nášho mesta, poskytla obsah a finančnú podporu pre projekt a účastníkov
  • Mestu Vranov nad Topľou, primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva za materiálnu podporu realizácie projektu a podporu účastníkov projektu
  • Charitnému domu pre mládež vo Vranove nad Topľou, pani riaditeľke Janočkovej a vychovávateľke pani Hornej za ústretovosť aktívnu účasť v projekte
  • Rómskemu komunitnému centru občianskeho združenia EURÓPA pod vedením pána Alfonza Kaliáša za priestorovú, organizačnú a materiálnu podporu
  • Dennému centru pre seniorov na Rodinnej oblasti pod vedením pani Anny Sičákovej za poskytnutie priestorov a organizačnú pomoc
  • všetkým, ktorí podporili projekt svojím aktívnym záujmom a propagáciou, predovšetkým týždenníku Vranovské spektrum.

« späť

aktualizácia: 02.11.2011 | počet zobrazení: 94 263
Počet návštev od 21.02.2008: 4628032
Počet návštev dnes: 524