Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 994 (2022)

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 49,40 m2 a nájom nebytového priestoru o výmere 11,89 m2 v bytovom dome s.č. 994 na Sídlisku I (č.2) , postavenom na parc. C-KN č. 1094, k.ú. Vranov nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o 49,40 m2 a nájom nebytového priestoru o výmere 11,89 m2 v bytovom dome s.č. 994 na Sídlisku I (č.2), postavenom na parc. C-KN č. 1094, k.ú. Vranov nad Topľou s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov.
 2. Účel nájmu – obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory, kancelárske priestory, priestory stávkových kancelárií, bánk, poisťovníctva, finančné služby, zdravotnícke zariadenia, okrem reštauračných a pohostinských priestorov, priestorov herní a erotických služieb.
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021:
  • minimálne 50,00 €/m2/rok na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
  • minimálne 50,00 €/m2/rok na reštauračné a pohostinské priestory,
  • minimálne 58,00 €/m2/rok na kancelárske priestory,
  • minimálne 90,00 €/m2/rok na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby,
  • minimálne 34,00 €/m2/rok na zdravotnícke zariadenia – ambulancie

   Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

 4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 20.04.2022 (streda) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom NP 994 – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena , návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Vo Vranove nad Topľou dňa 5.4.2022

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 06.04.2022 | počet zobrazení: 1 694
Počet návštev od 21.02.2008: 4629240
Počet návštev dnes: 573