« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (79,90 m2) v s.č. 62/29 (blok D) na Sídlisku 1.mája vo Vranove n. T.

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (79,90 m2) v s.č. 62/29 (blok D) na Sídlisku 1.mája vo Vranove n. T.

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 79,90 m2 v bytovom dome s.č. 62/29 (blok D) na Sídlisku 1.mája vo Vranove nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere 79,90 m2 v bytovom dome s.č. 62/29 (blok D) na Sídlisku 1.mája vo Vranove nad Topľou, s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov, mimo hlučných prevádzok (reštaurácie, bary, zariadenia s hudobnou produkciou a pod.).
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v eurách, podľa charakteru požadovanej prevádzky v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 (Príloha č. 1b, III.zóna), napr.:
 • minimálne 35,00 €/m2/rok (2 796,50 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
 • minimálne 46,00 €/m2/rok (3 675,40 € ročne) na kancelárske priestory,
 • minimálne 60,00 €/m2/rok (4 794,00 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby,
 • minimálne 24,00 €/m2/rok (1 917,60 € ročne) na zdravotnícke zariadenia – ambulancie.

Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 22.02.2016 (pondelok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom NP 62/29 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v štyroch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena , návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch.

Dokumenty:

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 02.02.2016

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

« späť

Nebytový priestor s.č. 62/29 Nebytový priestor s.č. 62/29
aktualizácia: 05.02.2016 | počet zobrazení: 1107

Počet návštev od 21.02.2008: 3142980
Počet návštev dnes: 411
fb