Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 18.03.2019
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 7°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
cez deň 9°C / v noci 4°C

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v Čemernom

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013:


vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov

A) Predávajúci (vyhlasovateľ)

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta, IČO: 332933, číslo účtu: IBAN: SK25020000000­00023129632

B) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Cintorínskej ulici vo Vranove nad Topľou, k.ú. Čemerné
pozemok parc. C-KN č. 150/9 o výmere 131 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/8 o výmere 164 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/3 o výmere 186 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/2 o výmere 184 m2

C) Súťažné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 1. Účel využitia pozemkov – výstavba rodinných domov
 2. Požadovaná kúpna cena: minimálne 15 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013.
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 95/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa – číslo účtu vo formáte IBAN: SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom odpis prevodného príkazu alebo potvrdenie o zaplatení zálohy do pokladne.

  Za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet vyhlasovateľa, v prípade zaplatenia do pokladnice je to deň zaplatenia do pokladnice.

  V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 4. Jedna fyzická osoba, resp. rodina (manželský pár) môže odkúpiť l pozemok.
 5. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

D) Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne 3.9.2018 (pondelok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – predaj pozemku parc. C-KN č. ...... – neotvárať“. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme v 2 vyhotoveniach (návrh zmluvy je uvedený v prílohe)
  • presnú identifikáciu záujemcu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
  • doklad záujemcu o zložení finančnej zábezpeky
  • čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 6. Vyhlasovateľ je povinný účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži neúspešný, vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do uplynutia lehoty určenej na oznámenie vybraného návrhu. Účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži úspešný, sa zaplatená finančná zábezpeka započítava do kúpnej ceny dohodnutej v platne uzavretej kúpnej zmluve.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 8. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.

E) Obhliadka majetku:

V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 17.08.2018 | počet zobrazení: 228

Počet návštev od 21.02.2008: 2857830
Počet návštev dnes: 725
fb