Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - na nájom areálu mestského kúpaliska

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže » Obchodná verejná súťaž - na nájom areálu mestského kúpaliska

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom areálu mestského kúpaliska, t. j. pozemkov časť parc. C-KN č. 3194/1 ostatné plochy o výmere 16 891 m2 (okrem bývalého škvarového ihriska – parkovisko a príjazdovej cesty), bazény na parc. C-KN č. 3194/6 zastavané plochy o výmere 2540 m2, budova – strojovňa s. č. 2682/13 na parc. C-KN č. 3194/7 zastavané plochy o výmere 120 m2, budova s. č. 2682/13 – sociálne zariadenie, kotolňa na parc. C-KN č. 3194/8 zastavané plochy o výmere 315 m2, budova s. č. 2682/13, zapísaných na LV č. 4114, časť parcely E-KN č. 1524 o výmere 1406 m2, zapísaná na LV č. 5295 a predajne stánky v počte 2 kusy v areáli kúpaliska, katastrálne územie Vranov nad Topľou a stavieb, inžinierských sietí na nich postavených – areál kúpaliska na Ul. B. Nemcovej s.č. 2682/13, Vranov nad Topľou a technologického zariadenia

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom areálu mestského kúpaliska, t. j. pozemkov časť parc. C-KN č. 3194/1 ostatné plochy o výmere 16 891 m2 (okrem bývalého škvarového ihriska – parkovisko a príjazdovej cesty), bazény na parc. C-KN č. 3194/6 zastavané plochy o výmere 2540 m2, budova – strojovňa s. č. 2682/13 na parc. C-KN č. 3194/7 zastavané plochy o výmere 120 m2, budova s. č. 2682/13 – sociálne zariadenie, kotolňa na parc. C-KN č. 3194/8 zastavané plochy o výmere 315 m2, budova s. č. 2682/13, zapísaných na LV č. 4114, časť parcely E-KN č. 1524 o výmere 1406 m2, zapísaná na LV č. 5295 a predajne stánky v počte 2 kusy v areáli kúpaliska, katastrálne územie Vranov nad Topľou a stavieb, inžinierských sietí na nich postavených – areál kúpaliska na Ul. B. Nemcovej s.č. 2682/13, Vranov nad Topľou a technologického zariadenia
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933.
 3. Účel nájmu: rekreačné a zábavné účely, t.j. prevádzkovať areál kúpaliska ako zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a ďalších služieb rýchleho občerstvenia s tým spojených
 4. Výška nájomného: minimálne 1,00 € ročne
 5. Nájom na dobu určitú 5 rokov. V prípade, ak nájomca bude čerpať finančné prostriedky z Eurofondov do predmetu nájmu a tieto investície nájomca použije v stavebných úpravách resp. v zhodnotení stavby, nájomná zmluva sa dodatkom predĺži na obdobie monitorovania projektu/projektov, pričom investície po odsúhlasení záverečnej monitorovacej správy ostanú v majetku mesta. Predlženie zmluvy nastane v prípade, ak monitoring projektu presiahne dojednanú dobu nájmu 5 rokov.
 6. Nájomca sa zaväzuje platiť náklady za energie (voda, plyn, elektrická energia) priamo jednotlivým dodávateľom, s ktorými uzavrie samostatné zmluvy
 7. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady poistiť predmet zmluvy
 8. Nájomca sa zaväzuje areál kúpaliska a všetky tam nachádzajúce sa bazény prevádzkovať minimálne v mesiacoch júl a august, okrem povinného uzatvorenia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva alebo iných orgánov štátnej správy
 9. Nájomca po ukončení letnej sezóny, najneskôr do 31.10. v príslušnom roku zabezpečí zazimovanie areálu
 10. Nájomca sa zaväzuje v nebytovom priestore zabezpečiť plnenie úloh požiarnej ochrany a plnenie úloh vyplývajúcich z bezpečnostných predpisov; a počínať si pri užívaní nebytového priestoru v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi
 11. Nájomca je povinný bezplatne a prednostne poskytnúť areál kúpaliska na uskutočnenie akcií, usporiadateľom ktorých je prenajímateľ
 12. Nájomca je povinný areál kúpaliska udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie. Náklady spojené s obvyklým udržiavaním a náklady na drobné opravy znáša nájomca. Akékoľvek úpravy alebo podstatné opravy v nebytovom priestore je nájomca oprávnený vykonávať na svoje náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, v rozsahu a za podmienok uvedených prenajímateľom v tomto písomnom súhlase. Nájomca za vykonané úpravy alebo podstatné opravy nebude požadovať od prenajímateľa žiadnu finančnú úhradu. V prípade, že nájomca vykoná úpravy alebo iný zásah do nebytového priestoru bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, môže mu prenajímateľ uložiť, aby nebytový priestor uviedol do pôvodného stavu, resp. tak po predchádzajúcom upozornení urobí sám na náklady nájomcu.
 13. Nájomca je povinný k 15.5. preukázať pripravenosť na letnú sezónu (vyčistenie bazénov, pokosenie, funkčnosť sietí, funkčnosť technológii). Stav zhodnotí komisia z pracovníkov mesta a poslancov MsZ, ktorú vymenuje primátor mesta.
 14. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.
 15. Nájomca sa zaväzuje areál kúpaliska prevádzkovať minimálne v mesiacoch júl a august, v prípade nedodržania podmienky je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 300,–€/deň, okrem povinného uzatvorenia na základe rozhodnutia hlavného hygienika alebo iných orgánov štátnej správy alebo v prípade nepredvídateľnej technickej poruchy, ktorá znemožní prevádzku kúpaliska a ktorú posúdia orgány mesta.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, lebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 11.9.2023 (pondelok) do 15.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom areálu mestského kúpaliska – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom – dane, poplatky, nájomné a pod. (príloha č. 1).
 4. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 5. Prílohou č. 3 bude podnikateľský zámer, ktorý bude obsahovať plánované využitie areálu počas celého roka a využitie pre verejnosť.
 6. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude určené váhovým priemerom podľa nasledovných kritérií (100%):
  • výška nájmu – váha 40%
  • podnikateľský zámer, plánované využitie areálu počas celého roka, rozšírenie služieb pre verejnosť – váha 60%
 7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky súťaže, takýto návrh vyhodnotiť ako víťazný.
 10. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 11. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 12. V prípade záujmu o obhliadku areálu mestského kúpaliska je potrebné si túto dohodnúť v pracovný deň na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., č. dv. 2,3, resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 25.8.2023

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 25.08.2023 | počet zobrazení: 631
Počet návštev od 21.02.2008: 4631227
Počet návštev dnes: 1315