Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Spoluvlastníctvo

VAŠA OTÁZKA ZASLANÁ DO MEDIAČNEJ PORADNE:

Rád by som sa informoval, aké sú možnosti pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Zdedil som podiel k nehnuteľnosti, v ktorej aj bývam. Rovnako zdedili podiely aj moji súrodenci, ktorí o ňu doposiaľ nejavili záujem. Ako mám postupovať v prípade dohody a ako by asi postupoval súd, ak by sme sa nedohodli na vysporiadaní?

Podielové spoluvlastníctvo možno zrušiť a vyporiadať dvomi cestami. Dohodou alebo rozhodnutím súdu. Každá táto cesta má svoje osobitosti a treba pri nej zvážiť všetky pre a proti. Vzájomná dohoda spoluvlastníkov má prioritu pri riešení vzájomných vzťahov spoluvlastníkov.

Len podotýkam, že nie je možné uzavrieť takú dohodu, ktorou by sa spoluvlastník vyhlásil za výlučného vlastníka na úkor vlastníctva ostatných spoluvlastníkov. Predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, nie len jej podiel.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí obsahovať ustanovenia o tom, akým spôsobom sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo a ako sa spoluvlastníci medzi sebou navzájom vyporiadavajú, ako aj ďalšie zákonné náležitosti. Táto dohoda musí byť uzatvorená v písomnej forme, ak ide o nehnuteľnosť.

Ak máte záujem pokúsiť sa prednostne o dohodu, celým procesom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva Vás môže previesť aj mediátor.

Nakoľko sa často stáva, že spoluvlastníctvo je „matka nesvárov“ je užitočné mať po ruke odborníka na komunikáciu a riešenie konfliktných situácii, ktorý ovláda aj právnu stránku veci.

Výsledkom takejto mediácie je dohoda o mediácií o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Pokiaľ by ste sa ako spoluvlastníci nedohodli na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, na návrh ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov o tom rozhodne súd. Pri rozhodovaní súd prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov a na účelné využitie veci.

Na rozdiel od dohody všetkých spoluvlastníkov, ktorí sa môžu na spôsobe zrušenia a vyporiadania dohodnúť, súd postupuje pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle nasledovných zákonných zásad uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka.

  1. Najprv súd skúma, či je možné nehnuteľnosť, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Pokiaľ je možné nehnuteľnosť dobre rozdeliť, súd musí vždy postupovať tak, že nehnuteľnosť rozdelí, a to aj v prípade, že rozdelenie žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje.
  2. Ak nie je rozdelenie možné, prikáže nehnuteľnosť za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadne pritom na to, aby sa nehnuteľnosť mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.
  3. Ak nehnuteľnosť nikto zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

A je tu ešte ďalšia možnosť ako môže súd rozhodnúť a to tak, že ak vzhliadne dôvody hodné osobitného zreteľa, spoluvlastníctvo nezruší a nevyporiada.

Súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi tie časovo, finančne i právne náročnejšie.

Pri podaní žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je nutné zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 %. Vo Vašom prípade sa 6 % určí z ceny spoluvlastníckeho podielu, ktorý požadujete.

V závere pripomínam, že o mediáciu sa môžete pokúsiť aj v priebehu súdneho konania, za situácie, že s mediáciou búdu všetci spoluvlastníci súhlasiť.

Ak dôjde v mediácii k uzavretiu dohody, jednou z možností je, že sa výsledná dohoda predloží súdu ako podklad pre zmier.

Pre mediačnú poradňu mesta Vranov nad Topľou odpoveď vypracovala mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová

Ak máte aj vy otázku do mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou, neváhajte ju zaslať na email nasamediatorka@gmail.com

« späť

aktualizácia: 19.03.2021 | počet zobrazení: 1 189
Počet návštev od 21.02.2008: 4624779
Počet návštev dnes: 906