Služby sociálne, zdravotnícke a verejnoprospešné

« späť
Služby sociálne, zdravotnícke a verejnoprospešné

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 14

Dom s opatrovateľskou službou

Toto zariadenie okrem ubytovania poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.

aktualizácia: 16.04.2018 | počet zobrazení: 53 544

Komunitná sociálna práca

Komunitnú sociálnu prácu zastrešuje Oddelenie komunitnej sociálnej práce Odboru sociálnych služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Do pôsobnosti oddelenia patrí:

  • vykonávanie koncepčnej činnosti v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni mesta
  • koordinovanie, usmerňovanie a vykonávanie komunitnej práce v sociálne znevýhodnenom prostredí v meste predovšetkým v rómskych lokalitách: v bytovom dome na Budovateľskej ulici, na Cintorínskej ulici v Čemernom a na Rodinnej oblasti.
aktualizácia: 13.04.2011 | počet zobrazení: 86 818

Ďalšie sociálne zariadenia

Prehľad sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom sú iné subjekty…

aktualizácia: 18.09.2023 | počet zobrazení: 64 008

Zdravotnícke služby

aktualizácia: 27.02.2012 | počet zobrazení: 46 636

Opatrovateľská služba

Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach je určená občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby, ak týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina. Poskytuje sa v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

aktualizácia: 14.02.2012 | počet zobrazení: 52 831

Denné centrá

aktualizácia: 18.09.2023 | počet zobrazení: 48 097

Stravovanie dôchodcov a ŤZP

Spoločné stravovanie pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesto zabezpečuje pre poberateľov starobného dôchodku a občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie.

aktualizácia: 14.02.2012 | počet zobrazení: 48 623

Sociálne príspevky mesta

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v neskoršom znení a Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou môže občanom mesta poskytnúť v núdzi finančné prostriedky.

aktualizácia: 14.11.2019 | počet zobrazení: 42 080

Pomoc v núdzi, poradenstvo, ponuka technických zariadení

  • zariadenia v širšom okolí poskytujúce sociálnu pomoc
  • poradenstvo, odkazy na zdroje, v ktorých možno hľadať pomoc v núdzi alebo radu pri riešení problémov
  • technické zariadenia a pomôcky…
aktualizácia: 02.12.2008 | počet zobrazení: 49 922

Ďalšie inštitúcie, organizácie

Ďalšie inštitúcie a organizácie pôsobiace v meste a regióne…

aktualizácia: 23.05.2008 | počet zobrazení: 55 622

Články 1 - 10 / 14

Počet návštev od 21.02.2008: 4624840
Počet návštev dnes: 967