Anketa

Kde chcete aby bola postavená mestská tržnica ?

Celkový počet hlasov: 109

Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 20.08.2018
aktuálne o 17:01
Jasno
teplota 28°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 30°C / v noci 19°C

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Oddelenie školstva

Oddelenie školstva

 • referát školstva
 • školský úrad
 • školy a školské zariadenia bez právnej subjektivityMestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

Kontakty

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva, tel:057/4422551–3, e -mail mariana.lapcakova@vranov.sk

Mária Tiňová, referent oddelenia školstva pre ekonomickú činnosť,tel:057/44­22551–3 e-mail maria.tinova@vranov.sk

Činnosť referátu školstva

 • vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • rieši havarijné situácie a zabezpečuje starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou, v prípade potreby spolupracuje pri ich prešetrovaní so štátnou školskou inšpekciou
 • prerokovanie koncepcie rozvoja jednotlivých škôl z hľadiska zamerania výchovno-vzdelávacieho procesu, efektívnosti a účelnosti využitia priestorových a materiálnych možností
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení podľa pokynov MŠVVaŠ SR a KŠÚ
 • predkladá návrhy MŠVVaŠ SR o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení, alebo o ich vyradení zo siete škôl a školských zariadení
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú trvalé bydlisko v meste a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
 • vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vykonáva kontrolnú činnosť, vrátane návrhov opatrení
 • zabezpečuje výberové konania na menovanie riaditeľov škôl a školských zariadení
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia školský obvod základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, t. j. o prijatí žiaka do školy, o odklade povinnej školskej dochádzky, o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky
 • zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom a verejnosti
 • spolupracuje pri činnostiach spadajúcich do náplne činnosti ostatných oddelení MsÚ
 • spracúvava materiály podľa požiadaviek orgánov samosprávy
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou ( materské školy, základné školy, školské jedálne, a školské kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola)
 • zabezpečuje práce súvisiace s ustanovením a zriadením MsŠR a rád škôl
 • organizovanie podujatí na úseku školstva (porady, semináre, stretnutia, vyhodnotenia)
 • plnenie úloh a činnosti vyplývajúcich s vnútorných dokumentov úradu
 • spracovanie materiálov a podkladov pre orgány mesta a iné inštitúcie
 • spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
 • zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov na školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou
 • zabezpečuje pre výchovno-vzdelávací proces materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese
 • zabezpečuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku, ktoré rozdeľuje a kontroluje ich využívanie
 • na základe VZN určuje výšku spotreby potravín na jeden navarený obed v ŠJ pri materských školách a ŠJ pri základných školách
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia a na žiaka základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, alebo centra voľného času
 • prerokúva s radami škôl, riaditeľmi škôl alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou návrhy rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom
 • zabezpečuje sledovanie rozpočtu pre jednotlivé školy a školské zariadenia a sledovanie plnenia rozpočtu
 • spracovanie rozborov čerpania osobných nákladov, prevádzkových nákladov a ostatných výdavkov
 • sledovanie plnenia úloh súvisiacich s inventarizáciou
 • sústreďovanie požiadaviek na akcie investičného charakteru a predkladania návrhov
 • zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov
 • vedie register škôl a školských zariadení

Náplň práce školského úradu:

Odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy, v ktorých obec:

 1. rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 2. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii ŠŠI
 3. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 4. poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti
 5. zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo

« späť

aktualizácia: 21.10.2016 | počet zobrazení: 94613

Súvisiace články:
Články 1 - 4 / 4

Pedagogicko-organizačné pokyny

aktualizácia: 20.03.2018 | počet zobrazení: 7722

Mestská školská rada

aktualizácia: 20.03.2018 | počet zobrazení: 6824

Legislatíva v školstve

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť siete škôl a školských zariadení…

aktualizácia: 14.07.2015 | počet zobrazení: 41018

Metodická činnosť PK a MZ na území mesta v školskom roku 2017/2018

aktualizácia: 20.03.2018 | počet zobrazení: 28313

Články 1 - 4 / 4

Počet návštev od 21.02.2008: 2686660
Počet návštev dnes: 1346
fb