Termíny zápisu detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou na školský rok 2021/2022

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Materské školy » Termíny zápisu detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou na školský rok 2021/2022

Termíny zápisu detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou na školský rok 2021/2022: 

ŠKOLA TERMÍN ČAS
Materská škola Ulica 1. mája 1227 03. 05. 2021 – 05. 05. 2021 8.00 h – 11.00 h
Materská škola Sídlisko 1. mája 68 03. 05. 2021 – 05. 05. 2021 8.00 h – 11.00 h
Materská škola Juh 1051 03. 05. 2021 – 07. 05. 2021 8.30 h – 10.30 h
Materská škola Kukučínova 103 03. 05. 2021 – 06. 05. 2021 9.00 h – 11.30 h
Materská škola Okulka 21 03. 05. 2021 – 05. 05. 2021 8.00 h – 11.00 h
Materská škola Dlhá 559 03. 05. 2021 – 05. 05. 2021 8.00 h – 11.00 h
Materská škola Domašská 604 03. 05. 2021 – 07. 05. 2021 10.30 h – 14.00 h
Materská škola Vajanského 641 03. 05. 2021 – 07. 05. 2021 10.30 h – 13.00 hŽiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (PDF; 198,4 kB)

Podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

• § 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky č. 438/2020,
• § 7 a ods. 5 zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení,
• § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
• VZN Mesta Vranov nad Topľou č. VZN č. 174/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (PDF; 123,6 kB).

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

• rovnakého zaobchádzania,
• bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné (§ 3 písm. a zákona č. 245/2008 Z. z.),
• zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
• dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné, • výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Prednostné prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

• prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§ 59 ods. 1 a 2 školského zákona), a to prednostne zo spádovej oblasti,
• následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti,
• až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie deti, na ktoré sa podmienka spádovej oblasti nevzťahuje.

Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy (§ 59 ods. 2 školského zákona), ktoré nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov a musia byť prerokované v pedagogickej rade materskej školy (viď jednotlivé súvisiace články).

Špecifické kritériá na prijímanie detí jednotlivých materských škôl:

MŠ Ulica 1. mája 1227
• dovŕšenie vekovej podmienky prijatia 3 až 6 rokov,
• trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,
• deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
• poradie podania žiadosti o prijatie do MŠ,
• nástup dieťaťa od 01. 09. 2021.

MŠ Sídlisko 1. mája 68
• trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,
• deti s nástupom do MŠ od 01.09.2021,
• deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
• dvojročné deti sa budú prijímať, len ak bude voľná kapacita MŠ. Musia mať osvojené hygienické návyky.

MŠ Okulka 21
• deti od 3 rokov,
• trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,
• deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
• v prípade dostatku kapacitných možností výnimočné prijatie aj detí mladších ako 3 roky
( potrebné ovládanie základných sebaobslužných návykov).

MŠ Juh 1051
• dovŕšenie vekovej podmienky prijatia 3 až 6 rokov,
• trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,
• deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
• poradie podania žiadosti o prijatie do MŠ,
• nástup dieťaťa od 01. 09. 2021.

MŠ Kukučínova 103
• deti, ktoré majú súrodenca v MŠ,
• poradie podania žiadosti o prijatie do MŠ,
• nástup dieťaťa od 01. 09. 2021,
• deti, ktoré dovŕšia 3 roky,
• v prípade voľnej kapacity je možné prijatie aj mladších detí ako 3 roky,
• u mladších detí ako 3 roky je nutné ovládanie základných sebaobslužných návykov.
MŠ Dlhá 559
• deti, ktoré majú súrodenca v MŠ,
• nástup dieťaťa od 01. 09. 2021.

MŠ Domašská 604
• deti, ktoré majú súrodenca v MŠ,
• nástup dieťaťa od 01. 09. 2021.
MŠ Vajanského 641 • deti, ktoré majú súrodenca v MŠ, • nástup dieťaťa od 01. 09. 2021.

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí, zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Pri prijímaní detí musí riaditeľ materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9, zákona č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede.
• Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,
• žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 01. mája do 31. mája,
• žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je nutné podpísať oboma zákonnými zástupcami,
• žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca môže stiahnuť aj na web-sídle školy,
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
• zákonný zástupca môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
• podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Rozhodnutia:

• Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
• o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ materskej školy najneskôr do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (§ 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.).,
• v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť aj adaptačný, či diagnostický pobyt (§ 59 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.).

« späť

aktualizácia: 31.03.2021 | počet zobrazení: 269
Počet návštev od 21.02.2008: 3808670
Počet návštev dnes: 818