Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI

Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor.

aktualizácia: 08.09.2015 | počet zobrazení: 6 664

Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov. Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschop­nosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ predovšetkým tak, že otvára systém ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov a zvyšuje ich vzdelanostnú úroveň.

aktualizácia: 23.10.2015 | počet zobrazení: 14 217

Projekt Stretnutie občanov - k aktívnemu európskemu občianstvu

aktualizácia: 21.11.2013 | počet zobrazení: 7 397

SMART SMEK - rýchlejší, inteligentnejší, ambicióznejší rozvoj členov Siete miest Karpatského euroregiónu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť hospodársku a obytnú atraktivitu oboch miest prostredníctvom podnikania príslušných spoločných aktivít samosprávy obce Boguchwała a mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 19.11.2013 | počet zobrazení: 7 483

Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu

Hlavným cieľom projektu je: posilnenie a profesionalizácia spolupráce karpatských miest vytvorením inovatívnej platformy spolupráce Siete miest Karpatského Euroregiónu. Realizácia tejto aktivity je nevyhnutná pre vytvorenie teritoriálnej štruktúry spolupráce mestských centier poľsko-slovenského pohraničia orientovanej na sociálno-hospodársky rozvoj a posilnenie spolupráce v prospech politiky rastu a zlepšovania kvality života obyvateľov zapojených miest.

aktualizácia: 09.07.2013 | počet zobrazení: 8 368

Rekonštrukcia a modernizácia ZpS

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 13 294

Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T.

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 33 706

Ochrana ovzdušia v meste Vranov n.T.

Projekt zahŕňa nákup čistiacej techniky, monitorovacieho systému. Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov a zvyšných 5% z prostriedkov mes­ta.

aktualizácia: 05.04.2013 | počet zobrazení: 11 843

Ako narábať s peniazmi - Škola rodinných financií

Skola rodinných financií Mesto Vranov nad Topľou uskutočnilo v mesiacoch apríl a máj 2011 vzdelávanie zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov. Cieľovou skupinou boli obyvatelia s nižšími príjmami, predovšetkým z rómskej komunity, z charitného domu pre mládež a dôchodcovia.

aktualizácia: 02.11.2011 | počet zobrazení: 94 373

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v meste Vranov nad Topľou

Terénna sociálna práca vo Vranove nad Topľou je realizovaná v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Zámerom projektu je podpora inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených, a to prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

aktualizácia: 10.09.2012 | počet zobrazení: 64 529

Počet návštev od 21.02.2008: 4631249
Počet návštev dnes: 1337