« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Výzva uchádzačom o mestský byt

Výzva uchádzačom o mestský byt

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt aby v termíne do 30.04.2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov (Ing. Michalov – MsÚ, p. Kmecová – bývalý MsBP) resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu. Tlačivá sú na internetovej stránke mesta resp. kancelárii prvého kontaktu MsÚ. Všetci uchádzači musia spĺňať v zmysle VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n/T č. 9/1996 nasledovné podmienky :

a) uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
b) dovŕšil 18 rokov
c) nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
d) preukáže spôsobilosť platiť nájomné
e) je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome

Zároveň oznamujeme všetkým uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:

a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
b) každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.

Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už trvalý pobyt na území mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá forma aktualizácie žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8.

Ing. Michalov Peter
vedúci oddelenia bytov a nebytových priestorov

« späť

aktualizácia: 05.02.2020 | počet zobrazení: 1039

Počet návštev od 21.02.2008: 3176235
Počet návštev dnes: 114
fb