Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Postup pre občanov k príspevku za ubytovanie odídenca

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Postup pre občanov k príspevku za ubytovanie odídenca

Postup pre občanov k príspevku za ubytovanie odídenca

 1. Príspevok poskytuje mesto osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode (mesto Vranov nad Topľou), ktorá poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu podľa § 8 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z.o podrobnos­tiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
 2. Príspevok poskytuje mesto aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia. Takéto ubytovanie musí spĺňať požiadavky podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. .
 3. Ďalšie oprávnené osoby podľa bodu 2 sú povinné pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámia mestu celkovú ubytovaciu kapacitu tejto nehnuteľnosti. Ak ďalšia oprávnená osoba poskytovala ubytovanie odídencovi pre 30. marcom 2022, musí si oznamovaciu povinnosť splniť do 11. apríla 2022 (keďže zákonom ustanovená lehota 10 dní od nadobudnutia účinnosti zákona pripadne na sobotu 9. apríla 2022, bude sa považovaná zákona pripadne na sobotu 9. apríla 2022, bude sa považovať za dodržanú, ak sa splní do pondelka 11. apríla 2022).

  Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

 4. Oprávnená osoba predkladá mestu tieto doklady:
  • Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi
  • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby
  • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „odídenec“ alebo s označením „Dočasné útočisko“

  Uvedené vzory nájdete na tejto stránke, prípadne si ich môžu vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade vo Vranove n.T. – kancelária 1. kontaktu

  Oprávneným osobám odporúčame na tento účel vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 rovnopisy (1× oprávnená osoba, 1× pre odídenca, 1× pre mesto.)

 5. Do 5 pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba mestu úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na stránke mesta, prípadne v kancelárii 1. Kontaktu na MsÚ Vranov nad Topľou

  Príspevok sa poskytuje vo výške:

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

  Obmedzenia sumy príspevkov

  Počet poskytnutých miestností odídencovi Maximálna suma v mesiaci za všetkých odídencov v jednej nehnuteľnosti
  1 500
  2 750
  3 1000
  4 a viac miestností 1250
  • Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.

6. V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace: marec 2022 a február 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok je od 26. februára 2022.

Informácie poskytnú: Mgr. Daniela Mokroluská tel.: 057/7590111, príp. JUDr. Štefánia Križovenská tel.: 057/7590112

« späť

aktualizácia: 25.05.2022 | počet zobrazení: 2 014
Počet návštev od 21.02.2008: 4656989
Počet návštev dnes: 3429