« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2019 » Odchyt túlavých zvierat a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice na roky 2019 - 2023

Odchyt túlavých zvierat a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice na roky 2019 - 2023

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

Odchyt túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice

na roky 2019 – 2023

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Marcel Kopčo
 • Telefón: 057/4422 551–3, 0907 998 224
 • E-mail: marcel.kopco@vranov.sk

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchod­ného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, územie mesta Vranov nad Topľou, k.ú. Vranov nad Topľou a k. ú. Čemerné.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 77610000–9 Odchyt zveri
 • Názov zákazky: Odchyt túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice na roky 2019 –2023

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú služby súvisiace s odchytom a túlavých zvierat a služby súvisiace s prevzatím túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou a ich následné umiestnenie v karanténnej stanici, príp. na iné určené mesto po dohode a prevádzkovanie karanténnej stanice na Ul. Toplianska vo Vranove nad Topľou umiestnenej na parc. č.1067/1, k. ú. Čemerné, ktorá je vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou.

Služby budú pozostávať z:

 • odchytávať, odvážať túlavé zvieratá. Následne umiestňovať opustené a túlavé psy do karanténnej stanice (ostatné zvieratá budú umiestňované po dohode) na základe oznámenia občanov a Mestskej polície vo Vranov nad Topľou (ďalej len MsP) – lehota na odchyt je stanovená v čo najkratšom čase max. do dvoch hodín od písomného alebo telefonického nahlásenia,
 • Poskytovateľ povinný zabezpečiť tiež nasledovné:
  • odchyt zvierat aj vo večerných a v nočných hodinách ako aj cez dni pracovného pokoja a cez sviatky – t.z. kedykoľvek , pričom v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod. vykonávať tieto činnosti na základe oznámenia mestskej polície,
  • prevádzka karanténnej stanice je od 09,00 – 19,00 hod. Pričom sa vyžaduje, aby odchytené zvieratá boli prevzaté do karanténnej stanice aj v čase mimo prevádzkových hodín karanténnej stanice,
  • zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice,
  • ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici, poskytovateľ je povinný o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí,
  • zdravé a vyliečené zviera je možné vydať len osobe staršej ako 18 rokov v prípade osvojenia si zvieraťa, ak je majiteľ zvieraťa neznámy a nie je možné zistiť ho,
  • zabezpečovať potrebné veterinárne vyšetrenie živých a uhynutých zvierat, ktoré podľa oznámenia poranili iné zviera alebo človeka,
  • vykonať základné veterinárne ošetrenie odchytených zvierat a v prípade poranenia alebo choroby ich liečiť,
  • ak dôjde k úhynu zvierat po prevzatí zvieraťa, je potrebné zabezpečiť likvidáciu tiel týchto uhynutých zvierat,
  • odchyteným alebo prevzatým zvieratám poskytnúť potrebnú starostlivosť umiestnením v karanténnej stanici a poskytnúť liečivá, potravu, ktoré zodpovedajú ich potrebám (druhu, veku a zdravotnému stavu),
  • pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, poskytovateľ pri jeho prijatí do karanténnej stanice bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť,
  • u odchytených alebo prevzatých zvieratách evidovať druh, farbu a iné identifikačné údaje a následne ich zverejňovať na webovej stránke mesta a karanténnej stanice alebo prostredníctvom iných médií 1 x týždenne. Zoznam obsahuje fotografiu, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu a odhadovaný vek. Tento zoznam je potrebné priebežne aktualizovať,
  • vykonávať ďalšie veterinárne činnosti vyplývajúce zo zákona č.39/2007Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  • viesť evidenčný list zvieraťa
  • zabezpečiť umiestnenie odchytených zvierat u pôvodných alebo nových majiteľov,
  • zabezpečiť údržbu a drobné opravy karanténnej stanice.

Špecifikácia poskytovaných služieb na stanovenie ceny je v tabuľke (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za poskytnuté služby v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe špecifikácie poskytnutých služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.


Predpokladaná hodnota zákazky: 57600,00 € bez DPH (na obdobie 4 rokov)

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Od 6/2019 – do 5/2023.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 27.05.2019 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (marcel.kopco@vranov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Odchyt túlavých zvierat a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice na roky 2019 – 2023 – NEOTVÁRAŤ
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 27.05.2019, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je neverejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Špecifikácia poskytovaných služieb – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

8.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie na poskytovanie služieb. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať služby na predmet zákazky (Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá).
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

8.2 Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti:

8.2.1 Uchádzač musí byť osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 • uchádzač preloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby pre odchyt zvierat v zmysle § 22 ods. 9 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,

8.2.2 Uchádzač musí preukázať, že na plnenie zmluvy má k dispozícii osobu zodpovednú za riadny výkon odborných veterinárnych činností – veterinárny lekár (ktorý skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecného veterinárskeho lekárstva),

 • uchádzač predloží doklad o vzdelaní zazmluvneného veterinárneho le­kára

8.2.3 Zoznam a opis technického vybavenia uchádzača, prípadne údaje o technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii a ktoré môže byť použité. Uchádzač bude disponovať s min. technickým vybavením:

 1. bude disponovať minimálne jedným prevádzkyschopným vozidlom upraveným na prevoz zvieraťa a prepravu kadáveru; uchádzač doloží kópiu veľkého technického preukazu vozidla
 2. bude disponovať pomôckami na bezpečné odchytenie zvierat,
 3. bude disponovať chladiacim boxom pre dočasné uskladnenie tiel uhynutých zvierat pred ich odovzdaním osobe oprávnenej ich zneškodniť alebo inak neškodne spracovať,
 4. bude prevádzkovať alebo disponovať kapacitami prevádzky karanténnej stanice (vo vlastníctve mesta), t.j. právo umiestňovať odchytené zabehnuté, opustené, zranené a túlavé zvieratá do karanténnej stanice a povinnosť prevádzkovateľa karanténnej stanice takéto zviera okamžite do karanténnej stanice prijať v zmysle platných predpisov,

Pozn k 8.2:

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúry – daňové doklady je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti.

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska poskytovania služieb.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe špecifikácie služieb, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene služieb uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného v špecifikácii služieb, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predloženú tabuľku špecifikácie služieb, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe ocenenej tabuľky špecifikácie služieb, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých služieb, resp. činnosti uvedených v tabuľke špecifikácie služieb zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky v tabuľke špecifikácie služieb v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb ako napr. aj náklady na odvoz odpadu vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie, krmiva a vody, materiálu na opravu karanténnej stanice a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa tabuľky jednotlivých položiek – špecifikácie služieb predloží uchádzač písomnou formou. Použité tovary – napr. krmivá pri poskytovaní služieb musia sa zakúpiť a poskytovať v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30.06.2019.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice a o odchyte túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoZP).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad poskytovať služby v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služieb predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie služieb súvisiacich s poskytnutím služieb predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta poskytnutia služieb požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
Ing. Marcel Kopčo, Telefón:+421 57 44 22 551–3, Mobil: +421 907 998 224, e–mail: marcel.kopco@vranov.sk

Vranov nad Topľou, dňa 17.05.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Prílohy (ZIP; 64,8 kB)

Vysvetlenie č.1 (PDF; 62,8 kB)

« späť

aktualizácia: 21.05.2019 | počet zobrazení: 548

Počet návštev od 21.02.2008: 3228360
Počet návštev dnes: 483
fb