Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 25°C / v noci 15°C

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2018 » Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov 2018-2019

Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov 2018-2019

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Kontaktné miesto: MsÚ Vranov na Topľou, Dr.C.Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing.Štefániková, Ing.Kopčo
 • Telefón: 057 44 22 551–3, 0907 998 224
 • E-mail: vlasta.stefanikova@vranov.sk, marcel.kopco@vranov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

 • Názov zákazky: Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov na území mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 –2019.
 • Druh zákazky: Služba
 • Hlavné miesto poskytovania služieb: Vranov nad Topľou
 • Opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov, odchyt túlavých psov na území mesta vrátane, poskytovania veterinárnej starostlivosti, zabezpečenia vedenia evidencie odchytených a prijatých psov, zberu uhynutých zvierat v meste Vranov n.T. a likvidáciu uhynutých zvierat v súlade s zákonom č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, každodenného voľného výbehu pre psov, zabezpečenie umiestnenia odchytených psov u pôvodných alebo nových majiteľov a každodenné zabezpečenie stravy a vody. Zabezpečenie zoznamu odchytených psov na internetovej stránke mesta. Zoznám má obsahovať fotografiu psa, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu psa a odhadovaný vek. Tento zoznam je potrebné priebežne aktualizovať – 1× týždenne.

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

 • Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
 • Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
 • Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8.000 EUR bez DPH
 • Lehota na predkladanie ponúk:
  • Dátum: 05.04.2018
  • Čas: 09.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. Na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ – prieskum trhu – Zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov na území mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 – 2019“ Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.04.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 1. Predloženie dokladu o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského registra.
 2. Predloženie dokladu odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z., resp. zmluvu s osobou odborne spôsobilou na na odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc, prípadne iný relevantný doklad
 3. Nacenená tabuľka špecifikácie poskytnutej služby, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy
 4. Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Doba dodania predmetu zákazky: 4/2018 – 3/2019

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby

Obchodné podmienky: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr a najneskôr 30 dní od doručenia faktúry.

Dátum začiatku prieskumu trhu: 22.03.2018

Prílohy:


« späť

aktualizácia: 12.06.2018 | počet zobrazení: 338

Počet návštev od 21.02.2008: 2718838
Počet návštev dnes: 186
fb