Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 8°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na výkonného riaditeľa OOCR HZ a HŠ

Výberové konanie na výkonného riaditeľa OOCR HZ a HŠ

logo – OOCR

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR HZ a HŠ“

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

Výhody:

 • prax v oblasti cestovného ruchu, destinačného manažmentu a marketingu.
 • vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing,
 • znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou,
 • skúsenosti s tvorbou projektov resp. grantov.

Znalosti:

 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet,
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia,
 • vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič,
 • znalosť regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
 • základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • občianska bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • reprezentatívna osobnosť, príjemné vystupovanie,
 • organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie,
 • schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky,
 • manažérske a organizačné zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš doma a v zahraničí,
 • prezentácia OOCR na výstavách CR, podujatiach, konferenciách a pod.
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín a Horný Šariš,
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov,
 • zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít,
 • práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu,
 • aktualizácia internetovej stránky OOCR, sociálnych sietí a pod.,
 • tvorba nových produktov CR a s tým súvisiace aktivity,
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov,
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke,
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Spôsob výberového konania:

 • písomný test z problematiky cestovného ruchu, destinačného manažmentu a príslušnej legislatívy ústny pohovor

Platové ohodnotenie:

 • Výška základnej zložky mzdy na pozíciu výkonného riaditeľa je od 1 000 EUR do 1 200 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Zoznam požadovaných dokladov :

 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe (vrátane referencií minimálne formou telefonického kontaktu), vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu)
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (max. 1 strana formátu A4)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR
 • návrh nového inovatívneho a komplexného produktu CR
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a telefonickým kontaktom zašlite do 21.02.2019 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:

Obecný úrad Malá Domaša, Malá Domaša 106 , 094 02 Slovenská Kajňa

s označením obálky

NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.

Predpokladaný nástup: 1. marec 2019

« späť

aktualizácia: 12.02.2019 | počet zobrazení: 97

Počet návštev od 21.02.2008: 2839161
Počet návštev dnes: 430
fb