« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2019 » Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mesto Vranov nad Topľou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. 1b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

“Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

 • Názov: Mesto Vranov nad Topľou
 • Sídlo: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Štatutárny zástupca: Ing. Ján Ragan – primátor mesta
 • IČO: 00332933
 • DIČ: 2020631910
 • Tel.: + 421– 057/442 25 51
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • E-mail: mesto@vranov.sk
 • Internetová adresa: www.vranov.sk

2. Miesto predloženia/do­ručenia ponuky:

 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

 • Ing. Zuzana Zemčáková, tel.: 0905 298 434

4. Predmet obstarávania:

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

5. Variantné riešenie:

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy, ktorá bude obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audi­tu/overovania súvisiaceho s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v rámci ktorej bude dodané dielo financované, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. “

“Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný financovaný z európskych štrukturálnych fondov je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nedôjde k schváleniu dokumentácie z verejného obstarávateľa riadiacim orgánom a riadiaci orgán nepovolí financovanie predmetu tejto zmluvy z európskych štrukturálnych fondov.”

Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť s víťazným uchádzačom zmluvu, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

7. Druh zákazky:

Zákazka na poskytnutie služieb.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník
71314300–5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie.
71314000–2 Energetika a súvisiace služby.
72316000–3 Analýza údajov.

9. Komplexnosť predmetu zákazky:

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

10. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Podrobný rozsah predmetu obstarávania je v prílohe č. 1 „Rozsah predmetu obstarávania“.

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

 1. Vyhotovenie vo farebnej tlačenej forme 10 x a digitálnej forme na 2 x CD, resp. DVD.
 2. Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou ako výstupného dokumentu projektu (čo zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne).
 3. Jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie. Dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
 4. Nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja.
 5. V predmetnej lokalite mesta Vranov nad Topľou je systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť teda neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
 6. Súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.
 7. Musí byť zameraná na spoluprácu medzi viacerými subjektmi pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v „spádovej“ oblasti.
 8. Nemôže byť v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
 9. V rámci nízkouhlíkovej stratégie sa rozpracujú aj možnosti využitia komponentov inteligentných miest (Smart City) (s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy) v danom regióne/meste. Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také (https://ec.europa.eu/…smart-cities). Podpora inteligentných miest je v súlade s Koncepciou mestského rozvoja SR do roku 2030.
 10. Musí spĺňať všetky legislatívne predpoklady. Zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona Zákon č. 24/2006 Z. z.
 11. Dodanie: do 16 mesiacov od účinnosti Zmluvy.

Odporúčaný rozsah pre vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky v zmysle prílohy č. 2 príručky pre žiadateľa 39. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (OPKZP-PO4-SC441–2018–39)

Odporúčaný rozsah nízkouhlíkovej stratégie:

V prípade, že niektoré uvedené časti nebudú vo vypracovanej nízkouhlíkovej stratégii zahrnuté, je potrebné to relevantne odôvodniť.

 1. zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie (krátky prehľad) vrátane opisu regionálneho využitia nízkouhlíkovej stratégie;
 2. stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná;
 3. identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie;
 4. bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce látky do ovzdušia:
  1. popis metódy určenia emisií skleníkových plynov;
  2. vyčíslenie emisií podľa jednotlivých sektorov;
 5. celková stratégia:
  1. súčasný stav využívania energie celkovo a v členení podľa jednotlivých sektorov;
  2. plány a ciele:
   • indikatívny záväzok zníženia emisií skleníkových plynov vyjadrený ako percentuálny podiel v poslednom roku platnosti stratégie (cieľovom roku) voči súčasnému stavu a absolútna hodnota plánovaného ročného znižovania v t/rok od roku schválenia stratégie až po cieľový rok;
   • plánované zníženie spotreby alebo potreby energie/využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie/zníženie emisií skleníkových plynov podľa jednotlivých sektorov;
   • predpokladaný dopad na kvalitu životného prostredia najmä s ohľadom na znečisťujúce látky do ovzdušia;
 6. plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie:
  1. dlhodobé ciele a úlohy:
   • základný popis cieľov a úloh;
   • určenie zodpovednosti;
   • časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;
   • predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;
   • predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;
   • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;
   • predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  2. krátkodobé a strednodobé opatrenia:
   • stručný popis opatrenia;
   • určenie zodpovednosti;
   • časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;
   • predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;
   • predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;
   • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;
   • predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia;
 7. Ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
 8. Štandardné (minimálne) členenie podľa jednotlivých sektorov:
  1. budovy:
   • budovy na bývanie (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy);
   • administratívne budovy;
   • budovy škôl a školských zariadení;
   • budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení;
  2. verejné osvetlenie;
  3. energetický priemysel najmä tepelná energetika (samostatne alebo ako súčasť iných sektorov);
  4. doprava:
   • verejná;
   • individuálna;
 9. Dobrovoľné rozšírenie členenia podľa jednotlivých sektorov:
  1. budovy:
   • budovy hotelov a reštaurácií;
   • športové haly a iné budovy určené na šport;
   • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby;
   • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu;
  2. priemysel s výnimkou energetického priemyslu;
  3. nákladná doprava;
  4. inteligentné mestá (Smart Cities)
   • Európska komisia definuje Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také(https://ec.europa.eu/…smart-cities) ;
   • využitie komponentov inteligentných miest (Smart City) s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v danom regióne/meste/obci.

Nízkouhlíková stratégia bude spracovaná a dodaná objednávateľovi podľa požiadaviek:

Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a výzvy č. OPKZP-PO4-SC441–2018–39 zverejnených na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/…441-2018-39/

Čiastkové plnenia lokálnej nízkouhlíkovej stratégie:

 1. časť 1 – bilancia dát – zber údajov I. sektor budovy a tepelná energetika
 2. časť 1 – bilancia dát – zber údajov II. sektor verejné osvetlenie, doprava, smart city
 3. časť 2 – zhodnotenie údajov I. sektor budovy a tepelná energetika
 4. časť 2 – zhodnotenie údajov II. sektor verejné osvetlenie, doprava, smart city
 5. časť 3 – návrh zmierňujúcich a adaptačných opatrení, návrh dokumentu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 6. časť 4 – zapracovanie pripomienok, vyhodnotenie finálneho dokumentu.

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 533,33 EUR bez DPH

12. Podmienky účasti:

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklady v nasledujúcom rozsahu:

 1. kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená ale musí byť podpísaná uchádzačom,.=
 2. kópia dokladu, preukazujúceho odbornú spôsobilosť – dodávateľom musí byť subjekt, ktorý je odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti energetického audítora, alebo má v pracovnom pomere osobu, ktorou je energetický audítor; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony,

13. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

14. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do 16 mesiacov od účinnosti Zmluvy

15. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy je Rozsah predmetu obstarávania, Cenový formulár a návrh Zmluvy o dielo.

16. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky verejný obstarávateľ bude financovať z vlastných prostriedkov a prostriedkov Európskej únie – Operačný program Kvalita životného prostredia.

17. Lehota na predloženie ponuky:

25.06.2019, do 14:30 hod.

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

Uchádzač stanoví pevnú cenovú pokunu na celý predmet zákazky ako aj na čiastkové plnenia predmetu zákazky. Cenová ponuka musí byť predložená na požadovaný predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky. Nie je možné predložiť cenovú ponuku iba na jedno alebo viacero čiastkových plnení.

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 • výška a sadzba DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

19. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke doporučeným listom alebo osobne s adresou predkladateľa cenovej ponuky s označením predmetu zákazky: „NUS Vranov nad Topľou“ , „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostějovská 117/A
08001 Prešov

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie celého predmetu obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania).

21. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

 1. Doklady podľa bodu 12 Podmienky účasti.
 2. Príloha č. 2 – Cenový formulár. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je potrebné upozorniť na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
 3. Príloha č. 3 – Zmluvu o dielo – vyplnená a podpísaná.
 4. Čestné prehlásenie záujemcu, resp. uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti že:
  • súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve,
  • údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé,
  • dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • nemá uložený zákaz účasti vo Verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR resp. EÚ. (§ 32 ods. 1 písm. f) )
  • neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – Konflikt záujmov.

22. Otváranie ponúk:

Dňa 25.06.2019; o 14:45 hod.

23. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné v priestoroch v Agentúry regionálneho rozvoja PSK, Prostéjovská 117/A, 08001 Prešov.

24. Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2019

25. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Zuzana Zemčáková, tel.: 0905 298 434

26. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

V Prešove, 13.6.2019

Ing. Artúr Benes

generálny riaditeľ ARR PSK


Prílohy (ZIP; 73,5 kB)

« späť

aktualizácia: 14.06.2019 | počet zobrazení: 268

Počet návštev od 21.02.2008: 3142688
Počet návštev dnes: 119
fb