Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou

« späť
Verejné obstarávanie » Prípravné trhové konzultácie » 2020 » Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky

„Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou“

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov a sídlo: Mesto Vranov nad Topľou
 • Zastúpený: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
 • IČO: 00332933
 • E-mail: mesto@vranov.sk
 • Internetová adresa: www.vranov.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

Termíny do kedy je možné sa prihlásiť na prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK): Do 11.03.2020 v čase do 14:00 hod.

2. Účel prípravných trhových konzultácií

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú prípravou návrhom a spracovaním dokumentácie pre realizáciou a samotnou realizáciou výstavby športových hál a jej technickým riešením s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky a objektívnu špecifikáciu a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

3. Návrh na opis predmetu zákazky

Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou s cieľom vytvoriť mládežnícku futbalovú arénu. na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a pre účely realizácie stavby.

Súčasný stav:

V roku 2016 bola zrealizovaná tréningová hracia plocha pre futbal s rozmermi 49×60 m, ktorá je tvorená povrchom z umelého trávnika 5.generácie. Hracia plocha je od okolitých povrchov oddelená betónovými obrubníkmi. Súčasťou plochy je zrealizovaná ľahkoatletická plocha, ktorá je tvorená 4-mi dráhami z tartanu pre beh na 50 m vrátane rozbehu a dobehu, za ktorým sa nachádza pieskové doskočisko pre skok do diaľky s rozbehom po jednej z vnútorných dráh. Plocha je od okolitého trávnika oddelená betónovými obrubníkmi.

Situácia športovej plochy je v prílohe.

Existujúce vrstvy športovej plochy
Umelý trávnik 5. generácie uložený do prachu
štrkopiesok hr. 60 mm vrátane drenážnych potrubí
podklad z kameniva hrubého fr. 32–63 mm hr. 120 mm
podklad z kameniva hrubého fr. 32–63 mm vibrovaný štrk hr. 120 mm

Návrh:

Projektová dokumentácia a výstavba „Prekrytia športovej haly“ s minimálnym zásahom do športovej plochy bez poškodenia povrchu. Prekrytie existujúcej športovej plochy vrátane bežeckej dráhy. Rozmer prekrytia bude cca 50×60 m. Výška prekrytia bude taká, aby spĺňala parametre pre športové využite na futbal. Stavba bude napojená na inžinierke siete. Návrh pozostáva z
prekrytie oceľovou konštrukciou
založenie stavby
osvetlenie plochy
vetranie
vykurovanie

Požadujeme realizáciu vnútorného balkóna, sklápacej tribúny a možnosť prepojenia so školou prístreškom. Prekrytie plochy nebude obsahovať sociálne zariadenie ani šatne. Zázemie pre športovú plochu bude zabezpečené v budove školy.

Predpokladaný celkový objem stavebných prác: 1 200 000,00 €.

4. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií

 1. predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie hospodárskeho subjektu dodať predmet tej časti predmetu zákazky, na ktorú sa zúčastní prípravných trhových konzultácií (napr. fotokópia výpisu z obchodného registra – postačuje výtlačok z www.orsr.sk alebo inej ekvivalentnej databázy, fotokópia živnostenského listu),
 2. hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií môže predložiť informatívne/pro­pagačné materiály k lieku/-om v slovenskom/českom jazyku .

Hospodársky subjekt sa môže zúčastniť prípravných trhových konzultácií pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky.

5. Náklady spojené prípravnými trhovými konzultáciami

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné).

6. Priebeh prípravných trhových konzultácií

 1. Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky na e-mailovú adresu obstaravanie@vranov.sk najneskôr do 11.03.2020.

Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky: „Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna“ (ďalej len „formulár“) – viď. Príloha.

 1. Po uplynutí lehoty podľa tohto bodu písm. a) verejný obstarávateľ zostaví zoznam účastníkov prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi všetkým hospodárskym subjektom konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (orientačne 12.03.2020 – 18.03.2020, v čase od 08:00 do 15:00 h, v mieste sídla verejného obstarávateľa).
 2. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu.
 3. Pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o zákonnej úprave prípravných trhových konzultácií a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).
 4. Každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových konzultácií, bude poskytnutý primeraný časový priestor na odprezentovanie svojho návrhu vrátane možnosti prezentácie na PC. Hospodársky subjekt v rámci svojej prezentácie má možnosť vyjadriť sa k objektivite navrhovaného opisu jednej alebo viacerých častí predmetu zákazky, prípade ho doplniť o ďalšie vhodné objektívne požiadavky, ktoré však nesmú mať diskriminačný charakter.
 5. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií zdokumentovaný v Zápisnici o priebehu prípravných trhových konzultácií, ktorá bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude zverejnená na http://www.vranov.sk/…konzultacie/ a v profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk .

7. Doplňujúce informácie

 1. Verejný obstarávateľ predpokladá realizáciu diela prostredníctvom Zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom pre vypracovanie PD predmetu zákazky na realizáciu stavebných najneskôr do 30.11.2021 (ukončenie realizácie stavebných prác).
 2. Účasťou na prípravných trhových konzultáciách hospodárske subjekty získavajú možnosť prezentovať svoje diela, konštrukčné systémy výstavby so zameraním na zdôraznenie ich kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík,
 3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií a následne určí špecifikáciu a požiadavky na predmet zákazky. Hospodárske subjekty sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 02.03.2020

Ing. Ján Ragan, primátor mesta« späť

aktualizácia: 16.03.2020 | počet zobrazení: 778
Počet návštev od 21.02.2008: 4052961
Počet návštev dnes: 583

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie