Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 25°C / v noci 15°C

« späť
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

VÝZVA

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ragan, primátor
Sídlo: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Zuzana Kerekešová
Telefón: 0905 36 06 85
E -mail pre podanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov): zuzana.kerekesova@vranov.sk

Požiadať o vysvetlenie výzvy je možné pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzačovi sa odporúča sledovať webovú stránku mesta Vranov nad Topľou, kde je predmetná výzva zverejnená až do termínu na predkladanie ponúk z dôvodu prípadných doplnení resp. vysvetlení výzvy.

Názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1. Mája, Vranov nad Topľou

Projekt je predložený v rámci vyhlásenej výzvy: OPKZP-PO4-SC431–2015–6

2. Názov predmetu zákazky:

Stavebný dozor pre stavbu „Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1. Mája, Vranov nad Topľou “

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby

3. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru zahrňujúcich výkon všetkých činností v procese realizácie stavebnej časti.

Stručný popis rekonštrukčných prác stavby, s cieľom zvýšenia jej energetickej účinnosti:

 • Zateplenie stien kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom XPS
 • Zateplenie striech stabilizovaným strešným polystyrénom 100S
 • Rekonštrukciu vykurovacej sústavy s jej hydraulickým vyregulovaním a osadenie termoregulačných ventilov a hlavíc na vykurovacie telesa
 • Nahradenie žiarivkových svietidiel „T8“ žiarivkovými svietidlami „T5“ s reguláciou a elektroinštaláciou
 • Nahradenie klasických volfrámových žiaroviek lineárnymi alebo úspornými žiarivkami a elektroinštaláciou
 • Zvýšenie efektivity využitia osvetľovacej sústavy reguláciou osvetlenia
 • Regulácia úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň
 • Výmena drevných okien a dverí za nové okná a vstupné dvere zo šesťkomorové plastového profilu
 • Vonkajšia omietka silikátovo-silikónová stierková omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme.
 • Rekonštrukcia strechy s oplechovaním a bleskozvod.

Bližší opis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii projektu.

Cena stavebných prác: 477340 € bez DPH

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 08/2016

Predpokladaná doba zhotovenia stavby podľa zmluvy o dielo: 52 kalendárnych dní.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie

Variantné riešenie: Nie

Viazanosť ponuky: 12/2016

Stavebný dozor bude vykonávaný počas plnej prevádzky budovy. Požadovaný počet hodín stavebného dozoru na stavbe: minimálne 3 hodiny denne počas trvania stavebných prác, prípadne podľa potreby. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy.

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 13000,00 €

5. Základné zmluvné podmienky:

Miesto poskytnutia služby: Materská škola Sídl. 1. Mája, Vranov nad Topľou

Lehota na poskytnutie služby:

Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, v súlade so Zmluvou o dielo, až do vydania kolaudačného rozhodnutia, vrátane protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľom v rámci projektu „Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1 . mája, Vranov nad Topľou“.

Uchádzač berie na vedomie, že poskytnutá služba bude financovaná z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri poskytnutí služby bude dodržiavať podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia, projekt predložený v rámci výzvy: Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431–2015–6.

Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že služba je financovaná z príspevku. K uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí služby dôjde zo strany Objednávateľa v prípade vykonania administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly procesu VO nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je Objednávateľ oprávnený nepodpísať Zmluvu o poskytnutí služby.

6. Lehota na predkladanie: do 14.07.2016, 10:00 hod.

7. Stanovenie ceny

Celková cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s výkonom poskytnutej služby – stavebného dozoru. Cena je konečná na požadovaný rozsah služieb. – Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. Záujemcom sa odporúča požiadať o obhliadku budovy MŠ 1. Mája, Vranov nad Topľou, ktorá bude predmetom rekonštrukcie a taktiež o nahliadnutie do projektovej dokumentácie, ktorá bude k dispozícii na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, 2 posch., č. dv. 18 a to pre overenie a získanie potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu záujemcu.

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Zuzana Kerekešová, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Dr. C. Daxnera 87/1 Tel. č.: 057 44 22 551–3, 0905 36 06 85 E-mail: zuzana.kerekesova@vranov.sk

8. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.

9. Predkladanie dokladov a ponuky:

Ponuku je potrebné doručiť písomne na adresu:

Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad,
Dr. C. Daxnera 87/1
093 16 Vranov nad Topľou

Na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ – prieskum trhu – Rekonštrukcia MŠ sídl. 1. Mája – stavebný dozor“

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na predkladanie ponúk alebo v inom jazyku, nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak všetky doklady ponuky nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky rovnako nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné:

10.1 Podmienka účasti: Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu. Doklady pre splnenie podmienky účasti:

 1. Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenského registra – postačuje vytlačená kópia z webovej stránky Obchodného registra resp. Živnostenského registra) a pod.
 2. Osvedčenie vydané SKSI na činnosť stavebného dozoru, príp. iný relevantný doklad (autorizačné osvedčenie) – postačuje fotokópia osvedčenia/dokladu

11. Kritérium na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena

Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní všetky podmienky účasti a zároveň bude mať najnižšiu prijateľnú cenu za predmet zákazky.

12. Podmienky vyhodnotenia ponúk

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia ponúk identifikuje úspešného uchádzača. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (e-mailom) oznámený uchádzačom.

13. Prijatie ponuky:

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorý musí byť v súlade s výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.

14. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytnutie služieb, prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu.

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


Opis predmetu zákazky

Stavebný dozor pre stavbu „Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1 mája, Vranov nad Topľou“

V rámci Operačného programu: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia, projekt predložený v rámci výzvy: Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431–2015–6, bol Mestu Vranov nad Topľou schválený projekt s názvom „Rekonštrukcia Materskej školy 1. Mája, Vranov nad Topľou“.

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru k stavbe „Rekonštrukcia Materskej školy 1. Mája, Vranov nad Topľou“ zahrňujúcich výkon všetkých činností v procese realizácie stavebnej časti.

Stavebný dozor obdobne ako aj realizácia rekonštrukčných prác bude vykonávaný počas plnej prevádzky budovy. Výkon práce stavebného dozoru bude realizovaný minimálne 3 hodiny denne počas trvania stavebných prác prípade podľa potreby.

Zabezpečenie služieb stavebného dozoru bude spočívať najmä v týchto plneniach:

a) Práce stavebného dozoru počas realizácie stavby

 1. Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou dokumentáciou stavby s obsahom stavebného povolenia s obsahom zmluvy o dielo na zhotovenie stavby (ďalej len „ZoD“).
 2. Zabezpečenie súčinnosti pri protokolárnom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby s určením bodov napojení.
 3. Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska.
 4. Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby.
 5. Starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby.
 6. Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby.
 7. V prípade výskytu závažných okolností bezodkladne informovať objednávateľa stavby o zistených skutočnostiach.
 8. Osobitná pozornosť bude venovaná tým častiam stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
 9. Spolupráca s autorom projektu a zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení chýb projektovej dokumentácie.
 10. V prípade požiadavky naviac prác, definovanie rozsahu naviac prác, požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v realizačnej PD a iných zmien plnenia ZOD odsúhlasuje a potvrdzuje požadované zmeny zo strany zhotoviteľa stavby a zároveň tieto požiadavky zhotoviteľa predkladá objednávateľovi na schválenie.
 11. Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby.
 12. Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo.
 13. Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
 14. Vykonávanie denného stavebného dozoru minimálne 3 hodiny denne počas trvania stavebných prác prípadne podľa potreby.
 15. Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v ZoD na zhotovenie stavby a ich predkladanie objednávateľovi stavby.
 16. Sledovanie či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov.
 17. Vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu.
 18. Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
 19. Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti v zmysle zmluvy o dielo.
 20. Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií.
 21. Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku.
 22. V priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby.
 23. Odsúhlasenie daňových dokladov – faktúr s vykonaným súpisom prác predkladaných zhotoviteľom stavby na úhradu objednávateľovi.
 24. Kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby.
 25. Zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP.
 26. Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní stavby alebo jej časti v dohodnutých termínoch.
 27. Kontrola zabezpečenia odstránenia kolaudačných vád zhotoviteľom stavby.
 28. Vedenie kontrolných dní stavby, vykonávanie zápisov kontrolných dní stavby.
 29. Účasť na všetkých koordinačných poradách.
 30. Podieľa sa na vypracovaní harmonogramu stavebných prác v súčinnosti so zhotoviteľom stavby. 31. Účasť na kolaudačnom konaní.
 31. Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
 32. Zabezpečenie fotodokumentácie jednotlivých postupov vykonávaných stavebných prác s dôrazom a osobitnou pozornosťou venovanou tým častiam stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.

b) Práce stavebného dozoru po dokončení stavby:

 1. Súčinnosť pri zabezpečení kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí.
 2. Spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia.
 3. Spolupráca s objednávateľom pri garančných skúškach.

Vo Vranove n.T. dňa 04.07.2016.

Spracoval: Ing. Zuzana Kerekešová

« späť

aktualizácia: 04.07.2016 | počet zobrazení: 991

Počet návštev od 21.02.2008: 2773810
Počet návštev dnes: 526
fb