• ilustračný obrázok 1
  • ilustračný obrázok 2
  • ilustračný obrázok 3
  • ilustračný obrázok 4
  • ilustračný obrázok 5
  • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Systém nakladania s komunálnym odpadom v meste Vranov nad Topľou upravuje všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 159/2016 (PDF; 234,8 kB) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou

Sadzby poplatkov za zber a zneškodňovanie za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na daný rok určilo Mesto Vranov nad Topľou aktuálne platným VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou

Výšku poplatkov za komunálny odpad pre občanov mesta vyrubuje každoročne Mestský úrad vo Vranove nad Topľou platobným výmerom, a to na základe sadzieb určených všeobecne záväzným nariadením podľa počtu obyvateľov v domácnosti. Platobný výmer rozosiela Mestský úrad do domácností spravidla v prvom štvrťroku bežného roka. Až na základe doručeného platobného výmeru občania majú povinnosť uhradiť vyrúbený poplatok v stanovenom termíne.

Kalendár zberu triedených odpadov

Harmonogram sep. zberu a TKO na rok 2020 (PDF; 1,0 MB) na rok 2020 je jednotný pre celé mesto Vranov nad Topľou – mestské časti Vranov, Čemerné aj Lomnicu.

Odpadové nádoby

Informácie o výmene nádob (kontajnerov) na odpad


Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019:

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Vranov nad Topľou zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019, vyjadrenú v % = 34.91

Články 1 - 6 / 6

Zber a vývoz bežného komunálneho odpadu

Systém zberu a vývozu bežného (nie triedeného) komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 02.01.2020 | počet zobrazení: 36700

Zber a vývoz triedeného odpadu

Systém zberu a vývozu triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 14.10.2020 | počet zobrazení: 58735

Zberný dvor na Toplianskej ulici

 
aktualizácia: 22.05.2020 | počet zobrazení: 43950

Drobný stavebný odpad

 
aktualizácia: 18.05.2020 | počet zobrazení: 36750

Systém odpadového hospodárstva v meste

 
aktualizácia: 09.01.2009 | počet zobrazení: 43267

Vaše najčastejšie otázky o životnom prostredí

Kompostovanie, divoké skládky, separácia skla, papiera

aktualizácia: 16.10.2013 | počet zobrazení: 30837

Články 1 - 6 / 6

Počet návštev od 21.02.2008: 3415264
Počet návštev dnes: 840
fb