Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 24.01.2019
aktuálne o 08:01
Preva?ne obla?no
teplota -4°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, snehov? preh?nky
cez deň 0°C / v noci -7°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľov ZŠ Bernoláková a ZŠ Juh, 093 01 Vranov nad Topľou

Výberové konanie na riaditeľov ZŠ Bernoláková a ZŠ Juh, 093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Základnej školy Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľ Základnej školy Juh 1054, 093 01Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2012

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 18. 05. 2012 do 15.00 h. na adresu: Mestský úrad, Referát školstva a mládeže – Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ul. Bernolákova 1061,Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

-
- Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy.

Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi príslušná rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 30. 04. 2012

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 11.06.2012 | počet zobrazení: 8409

Počet návštev od 21.02.2008: 2820698
Počet návštev dnes: 284
fb