« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2013

Na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí uchádzač spĺňať následovné požadované predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 24. 04. 2013 (streda) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad, Referát školstva a mládeže – Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy.

ermín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí splnili požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie podmienky, radou školy písomne, v zákonom stanovenej lehote.

Vranov nad Topľou 12. 04. 2013

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 17.05.2013 | počet zobrazení: 6984

Počet návštev od 21.02.2008: 3183614
Počet návštev dnes: 384
fb