« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova (2018)

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Kukučínova (2018)

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Základnej školy, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2018

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15.5.2018 (utorok) do 14.00 h. na adresu: Mestský úrad – oddelenie školstva/školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vranov nad Topľou 20.4.2018

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Zápisnica z výberového konania (PDF; 82,0 kB)

« späť

aktualizácia: 20.06.2018 | počet zobrazení: 1208

Počet návštev od 21.02.2008: 3261761
Počet návštev dnes: 96
fb