Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 18.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota -1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 1°C / v noci -7°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Juh 1051, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Kukučínova 103, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa :

Materskej školy Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júl 2014.

Kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť,
 • znalosť práce s PC.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle§ 11ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15.05. 2014 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad – Oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy + názov školy. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne.

Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 17.04.2014

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 05.06.2014 | počet zobrazení: 5435

Počet návštev od 21.02.2008: 2816805
Počet návštev dnes: 717
fb