Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 19.05.2019
aktuálne o 08:01
Mal? obla?nos?
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 21°C / v noci 10°C

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na členov občianskej hliadky a koordinátora občianskej hliadky

Výberové konanie na členov občianskej hliadky a koordinátora občianskej hliadky

Logo – zamestnanost a socialna inkluzia

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na: 

8 pracovných miest člena občianskej hliadky,

1 pracovné miesto koordinátora členov občianskej hliadky.Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. októbra 2014 (streda) o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu Vranov nad Topľou (1. poschodie).

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu (Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou). Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen občianskej hliadky, koordinátor občianskej hliadky alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. októbra 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu (pre pozíciu koordinátora členov občianskej hliadky),
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena občianskej hliadky sú:

 • ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora členov občianskej hliadky sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie,
 • stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Výberové kritériá na obe pozície sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením čestného vyhlásenia o bezúhonnosti (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži).

Miestom výkonu práce je mesto Vranov nad Topľou a kancelária v priestoroch mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 16. október 2014.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). .-


« späť

aktualizácia: 21.10.2014 | počet zobrazení: 6700

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Náplň práce občianskej hliadky

aktualizácia: 30.09.2014 | počet zobrazení: 5262

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 2907429
Počet návštev dnes: 274
fb