« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na asistenta terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie na asistenta terénneho sociálneho pracovníka

Mesto Vranov nad Topľou, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu :

Asistent terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. júla 2012 (piatok) o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu Vranov nad Topľou (1. poschodie).

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu (Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17. júla 2012. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:

1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

 • Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.

2. V prípade ostatných uchádzačov:

 • Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky).
 3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
 4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je mesto Vranov nad Topľou a kancelária TSP v priestoroch mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. august 2012.

Popis práce ATSP:

 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:
  • pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
  • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
  • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
  • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
  • pomáha klientom tlmočením (z rómskeho jazyka) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

Bližšie informácie poskytne Ing. Imrich Kónya, prízemie vľavo č.d. 55 imrich.konya@vranov.sk

« späť

aktualizácia: 31.07.2012 | počet zobrazení: 6799

Počet návštev od 21.02.2008: 3261117
Počet návštev dnes: 221
fb