« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2019 » Petícia proti výstavbe plechovej predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova

Petícia proti výstavbe plechovej predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia proti výstavbe plechovej predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou
  • Text:

Vážení občania,
Spoločnosť AT Agroturiec s.r.o. v Rožňave sa rozhodla postaviť na prenajatom pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakovej plechovú predajňu mäsa. Problém je v tom, že sa to rozhodli postaviť na veľmi frekventovanom mieste. Jedná sa o pozemok za budovou JMF oproti lekárni Jozef kde sa nachádza posledný kúsok zelene na tejto ulici. Všade okolo sú parkoviska. 10 ordinácii a jedna lekáreň. Už dnes je problémom tam zaparkovať,keď idete na návštevu lekára, či na pohotovosť, alebo do banky Slovenskej sporiteľne. A na takto frekventovanom mieste by mala vyrásť plechová „búda", kde nevyrastie nové parkovisko, ale naopak ďalšie miesta z parkovania uberie. Nehovoriac o tom, že sa bude rozkopávať cesta pre prípojku kanálu a vody.

Vyzývame občanov mesta Vranova, aby nedopustili ďalšie ničenie zelene mesta budovanie dočasných plechových prevádzok v širšom centre mesta, s ktorými bude v budúcnosti problém s ich odstránením.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 15
  • Dátum doručenia petície: 31.12.2018
  • Dátum vybavenia petície: 10.01.2019
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – neopodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

Dňa 31.12.2018 bola Mestu Vranov nad Topľou, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou, doručená „Petícia proti výstavbe plechovej predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou.“ (ďalej len „petícia“).

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad Vranov n/T, podľa § 5, ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok vybavenia petície.

Poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. V rámci prešetrenia petície bolo zistené, že v zmysle Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Vranov n/T dňa 25.06.2009 uz­nesením č. 303/2009 a VZN o záväzných častiach Územného plánu č.103/2009, je dotknuté územie nachádzajúce sa na ul. Kalinčiakovej vo Vranove nad Topľou súčasťou plochy zmiešaného územia s prevahou plôch bývania, (rodinných domov) a občianskej vybavenosti.

Mesto Vranov n/T, Mestský úrad Vranov n/T, ako orgán územného plánovania v zmysle § l6 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov postupuje pri vydávaní stanovísk o súlade navrhovanej stavebnej činnosti so záväznou časťou Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov. Záväzné prvky Územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa musia v súlade s § 27 ods. 6 stavebného zákona v znení neskorších predpisov uplatňovať pri určovaní podmienok pre výstavbu pri územnom a stavebnom konaní, pri územnom rozhodovaní, pri vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodovanie a pri vypracovaní dokumentácie stavieb.

Mesto Vranov n/T, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdi, preskúma a prerokuje podaný návrh stavebnej aktivity v konaní podľa stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak dospeje k záveru, že navrhovateľ splnil všetky zákonné podmienky pre vydanie príslušného povolenia, je povinný rozhodnúť kladne a vydať príslušné povolenie.

Zastavenie akejkoľvek stavebnej činnosti na parcele č. 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove n/T nemá v súčasnosti oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý by mestu Vranov n/T umožňoval zákonným spôsobom vykonať takéto rozhodnutie. Na základe vyššie uvedených skutočností Poradný výbor pre vybavovanie petícií vyhodnotil podanú petíciu ako neopodstatnenú v plnom rozsahu.

« späť

aktualizácia: 11.01.2019 | počet zobrazení: 236

Počet návštev od 21.02.2008: 3141405
Počet návštev dnes: 663
fb