« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2019 » Petícia občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova

Petícia občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta, ktorí v danej lokalite pracujú, alebo využívajú parkoviska pre návštevu ambulancii, banky, lekárne a okresného súdu proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou.

Týmto zároveň žiadame, aby všetky prípravy pre stavbu boli zastavené až do doby vyriešenia tejto petície.

  • Text:

Vážení občania,
Spoločnosť AT Agroturiec s.r.o. v Rožňave sa rozhodla postaviť na prenajatom pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakovej plechovú predajňu mäsa. Problém je v tom, že sa to rozhodli postaviť na veľmi frekventovanom mieste. Jedná sa o pozemok za budovou JMF oproti lekárni Jozef kde sa nachádza posledný kúsok zelene na tejto ulici. Všade okolo sú parkoviska. 10 ordinácii a jedna lekáreň. Už dnes je problémom tam zaparkovať,keď idete na návštevu lekára, či na pohotovosť, alebo do banky Slovenskej sporiteľne. A na takto frekventovanom mieste by mala vyrásť plechová „búda", kde nevyrastie nové parkovisko, ale naopak ďalšie miesta z parkovania uberie. Nehovoriac o tom, že sa bude rozkopávať cesta pre prípojku kanálu a vody.

Vyzývame občanov mesta Vranova, aby nedopustili ďalšie ničenie zelene mesta budovanie dočasných plechových prevádzok v širšom centre mesta, s ktorými bude v budúcnosti problém s ich odstránením.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 61
  • Dátum doručenia petície: 07.12.2018
  • Dátum vybavenia petície: 10.01.2019
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – neopodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

Dňa 07.12.2018 bola Mestu Vranov nad Topľou, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou, doručená „Petícia občanov mesta Vranov nad Topľou a blízkeho okolia mesta, ktorí v danej lokalite pracujú, alebo využívajú parkoviská pre návštevu ambulancii, banky, lekárne a okresného súdu, proti výstavbe predajne mäsa na pozemku 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou. Týmto zároveň žiadame, aby všetky prípravy pre stavbu boli zastavené až do doby vyriešenia tejto petície.“ (ďalej len „petícia“).

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad Vranov n/T, podľa § 5, ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok vybavenia petície.

Poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. V rámci prešetrenia petície bolo zistené, že v zmysle Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Vranov n/T dňa 25.06.2009 uz­nesením č. 303/2009 a VZN o záväzných častiach Územného plánu č.103/2009, je dotknuté územie nachádzajúce sa na ul. Kalinčiakovej vo Vranove nad Topľou súčasťou plochy zmiešaného územia s prevahou plôch bývania, (rodinných domov) a občianskej vybavenosti.

Mesto Vranov n/T, Mestský úrad Vranov n/T, ako orgán územného plánovania v zmysle § l6 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov postupuje pri vydávaní stanovísk o súlade navrhovanej stavebnej činnosti so záväznou časťou Územného plánu mesta Vranov nad Topľou v znení neskorších zmien a doplnkov. Záväzné prvky Územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa musia v súlade s § 27 ods. 6 stavebného zákona v znení neskorších predpisov uplatňovať pri určovaní podmienok pre výstavbu pri územnom a stavebnom konaní, pri územnom rozhodovaní, pri vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodovanie a pri vypracovaní dokumentácie stavieb.

Mesto Vranov n/T, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdi, preskúma a prerokuje podaný návrh stavebnej aktivity v konaní podľa stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak dospeje k záveru, že navrhovateľ splnil všetky zákonné podmienky pre vydanie príslušného povolenia, je povinný rozhodnúť kladne a vydať príslušné povolenie.

Zastavenie akejkoľvek stavebnej činnosti na parcele č. 1922/1 na ulici Kalinčiakova vo Vranove n/T nemá v súčasnosti oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý by mestu Vranov n/T umožňoval zákonným spôsobom vykonať takéto rozhodnutie. Na základe vyššie uvedených skutočností Poradný výbor pre vybavovanie petícií vyhodnotil podanú petíciu ako neopodstatnenú v plnom rozsahu.

« späť

aktualizácia: 11.01.2019 | počet zobrazení: 282

Počet návštev od 21.02.2008: 3141408
Počet návštev dnes: 666
fb