« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2018 » Petícia za zachovanie stromov na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou

Petícia za zachovanie stromov na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za zachovanie stromov na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou
  • Text:

My, nižšie podpísaní obyvatelia Vranova nad Topľou, pobúrení výrezom stromov na Pribinovej ulici NESÚHLASÍME s ďalším plánovaným výrubom stromov v časti Námestia slobody medzi Pribinovou a Štúrovou ulicou. Žiadame primátora mesta Vranov nad Topľou a kompetentných zamestnancov MsÚ o prehodnotenie, a úpravu projektu rekonštrukcie námestia tak, aby tieto stromy ostali zachované aj pre ďalšie budúce generácie.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 548
  • Dátum doručenia petície: 09.08.2018
  • Dátum vybavenia petície: 06.09.2018
  • Spôsob vybavenia: iný

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 09.08.2018, ktorá sa týka zachovania stromov na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 21.08.2018 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi v prípade podstatných zásahov do zelene tieto konzultovať minimálne na zasadnutí výboru mestskej časti, prípadne prostredníctvom verejného zhromaždenia občanov.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií uvádzame nasledovné:

Rekonštrukcia centra mesta je dlhodobý a finančne náročný projekt, ktorý bol rozdelený do troch etáp s cieľom zlepšiť a skvalitniť život občanov mesta. Každá etapa bola realizovaná na základe platnej a schválenej projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia centra mesta ako projekt značnej finančnej náročnosti podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, tzn. projekt, jeho realizáciu a financovanie schvaľujú poslanci MsZ. Nebolo tomu inak ani pri tejto tretej etape, ktorá prebieha v súčasnej dobe (schválené 30. zasadnutím MsZ z 05.10.2017; z 25 poslancov MsZ sa rokovania MsZ zúčastnilo 19 poslancov, 18 hlasovalo ZA a 1 SA ZDRŽAL).

Projekt rekonštrukcie centra mesta bol riadne prezentovaný ako celok, ale aj ako jednotlivé etapy nie len poslancom MsZ, ale aj priamo verejnosti. Každý občan mal možnosť sa k prezentovanému projektu alebo jeho časti vyjadriť, mohol vysloviť námietky, alebo požiadať zodpovedných projektantov, či zástupcov mesta o vysvetlenie. Verejnosť ani poslanci MsZ k pripravovanému projektu súčasnej 3. etapy rekonštrukcie centra mesta nepredložili žiadne námietky.

Súčasťou každej etapy projektu rekonštrukcie centra mesta bola a je aj úprava zelene (sanácia, revitalizácia a výsadba), ktorá vychádza z dokumentu " Vranov nad Topľou Inventarizácia zelene lokalita: centrum mesta" vypracovaného odborne spôsobilou osobou. Na základe záverov z uvedeného dokumentu odborne spôsobilá osoba v oblasti záhradnej architektúry dospela okrem iného aj k záveru, že stromy na Pribinovej ulici nie sú vhodnými drevinami do mestskej lokality a pri rekonštrukcii je potrebné ich nahradiť vhodnejšími. Stromy v časti Námestia slobody medzi ulicami Pribinova a Štúrova sú nevyhovujúcimi drevinami z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a pri riešení plôch sadovníckych úprav je nevyhnutné tieto dreviny okamžite odstrániť.

V súlade s týmto dokumentom boli v rámci rekonštrukcie Pribinovej ulici odstránené stromy v počte 12 ks, ktoré budú nahradené novou výsadbou v počte 8 ks. Súčasťou projektu 3. etapy je aj sanácia drevín v časti Námestia slobody medzi ulicami Pribinova a Štúrova v počte 9 ks a sanácia nevyhovujúcich drevín v časti Námestia slobody od pamätníka SNP po ulicu A. Dubčeka v počte 6 ks a výsadba novej zelene – stromov, kríkov a trávnatých plôch v súlade s projektovou dokumentáciou, tzn. 13 ks kostrová – alejová zeleň, podrastová zeleň a pokryvná zeleň v počte 669 ks, trávnaté plochy o rozlohe 1870 m² a a záhonová výsadba o rozlohe 400 m².

Mesto vynaloží maximálne možné úsilie na záchranu 6 ks pagaštana konského a 3 ks líp medzi ulicami Pribinova a Štúrova. Z dôvodu realizácie cyklistického chodníka a dodržania základných bezpečnostných noriem stanovených platnou legislatívou SR budú v súlade s platným povolením na výrub vyrúbané 2 ks suchých stromov (pagaštan konský), ktoré v súčasnosti predstavujú potencionálne ohrozenie života a zdravia občanov ako aj návštevníkov mesta v časti Námestia slobody od pamätníka SNP po ulicu A. Dubčeka.

Mesto Vranov nad Topľou v súlade s požiadavkou občanov prehodnotilo svoj zámer a nezrealizuje plánovanú výmenu nevyhovujúcich drevín v časti Námestia slobody medzi ulicami Pribinova a Štúrova.

« späť

aktualizácia: 07.09.2018 | počet zobrazení: 309

Počet návštev od 21.02.2008: 3143572
Počet návštev dnes: 291
fb