« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2018 » Petícia za zabránenie predaja pozemku časť parcely C-KN č. 3282

Petícia za zabránenie predaja pozemku časť parcely C-KN č. 3282

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za zabránenie predaja pozemku časť parcely C-KN č. 3282
  • Text:

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa zabránilo predaju pozemku časť pare. C-KN č. 3282, o výmere cca 230 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Mgr. Daniela Trecáka a manželku PhDr. Katarínu, bytom Bernolákova 1013, 09301 Vranov nad Topľou a taktiež predaju pozemku časť pare. C-KN č. 3282, o výmere cca 150 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Miroslava Garančovského a manželku Danu, bytom Ondavská 1114, 09301 Vranov nad Topľou. Parcela je vedená ako parcela C-KN č. 3282, k.ú. Vranov nad Topľou je vedená platným územným plánom mesta ako súčasť funkcie: cesty III. triedy, prístupové a obslužné komunikácie a slúži nám občanom mesta Vranov nad Topľou na prechod. Nesúhlasíme s vyjadrením, že komunikácia je neosvetlená a že sa tam sústreďujú vandali.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 115
  • Dátum doručenia petície: 23.08.2018
  • Dátum vybavenia petície: 06.09.2018
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 23.08.2018, ktorá sa týka zabránenia predaja pozemku časť parcely C-KN č. 3282, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 05.09.2018 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi neodpredať časť pozemku na parcele C-KN č. 3282.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií uvádzame nasledovné:

Každú žiadosť o odkúpenie mestského pozemku je mesto povinné predložiť na posúdenie príslušnému výboru mestskej časti a komisiám pri mestskom zastupiteľstve. Po jej prerokovaní je povinnosťou mesta predložiť túto žiadosť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. MsZ na svojom 39. zasadnutí neschválilo žiadosť Mgr. Daniela Trecáka a manž. a žiadosť p. Miroslava Garančovského a manž. bola z rokovania MsZ stiahnutá. Vedenie mesta v súčasnosti neuvažuje o možnosti odpredaja parcely C-KN č. 3282 ani jej časti.

« späť

aktualizácia: 07.09.2018 | počet zobrazení: 287

Počet návštev od 21.02.2008: 3137608
Počet návštev dnes: 88
fb